Μια ακρόαση σχετικά με τις νέες τεχνικές αναπαραγωγής (NBT) διοργανώθηκε σε συνεργασία με την επιτροπή ENVI στις 17 Μαΐου.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέες ποικιλίες καλλιεργειών για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η αλλαγή του κλίματος και η εξάπλωση φυτικών ασθενειών και ένας αυξανόμενος αριθμός φυτοκομικών εταιρειών που χρησιμοποιούν ήδη ενεργά NBTs. Ωστόσο, ορισμένες νομικές αβεβαιότητες εξακολουθούν να υπάρχουν στον τομέα αυτό.