Αλλαγές επιφέρει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής σε παλαιοτερη απόφαση, αναφορικά με τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος.

Πρόκειται για την απόφαση 329/78917 του 2018, η οποία έρχεται να τροποποιήσει υπάρχουσες διατάξεις της απόφασης 134430 του 2011. Οι διατάξεις της νέας ΚΥΑ εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2017 και ύστερα, καθώς τίθενται σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου του 2017.

Δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από κεφάλαια

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το συνολικό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, στο εξής δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα απο κεφάλαια, δηλαδή τα μερίσματα, οι τόκοι , τα δικαιώματα καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Θυμίζουμε ότι με βάση τα όσα ίσχυαν στην προηγούμενη απόφαση, δεν θεωρείτο αγροτικό εισόδημα, μόνο αυτό που προέκυπτε από ακίνητα.

Εξαιρούνται τα εισοδήματα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Επίσης, στη νέα υπουργική απόφαση, στα αγροτικά εισοδήματα δεν προσμετρώνται στο συνολικό εισόδημα, τα εισοδήματα που προκύπτουν από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, δηλαδή από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων.

Με βάση την προηγούμενη ΚΥΑ του 2011 δεν συμπεριλαμβανόταν στα αγροτικά εισοδήματα ότι προέκυπτε από κινητές αξίες, όπως τα μερίσματα, τα προμερίσματα, οι ομολογίες, τα ομολογιακά δάνεια, τα χρεόγραφα και ανάλογες κατηγορίες εισοδημάτων.

Εκτός και οι αλλαγές για εποχιακά απασχολούμενους

Των συνολικών αγροτικών εισοδημάτων εξαιρούνται στο εξής με βάση την ΚΥΑ οι αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 150 ημέρες το χρόνο, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων. Προϋπόθεση είναι οι εργαζόμενοι να υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ. Θυμίζουμε ότι έως και 31/12/2016 δεν προσμετρώνταν μόνο οι τόκοι καταθέσεων.

Εξαίρεση για εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση σε συνεταιρισμούς και συντάξεις ΟΓΑ

Εκτός συνολικών αγροτικών εισοδημάτων τίθενται και οι αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση σε μέλη αγροτικών ή γυναικείων συνεταιρισμών, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, καθώς και οι συντάξεις που πλέον υπάγονται στον ΕΦΚΑ και παλαιότερα αποδίδονταν από τον ΟΓΑ.

Συνεχίζει η εξαίρεση για έξοδα παράστασης αιρετών στους ΟΤΑ και συνδικαλιστές

Θυμίζουμε ότι όπως και στην παλαιότερη ΚΥΑ – 134430 του 2011 – δεν υπολογίζονται και σε αυτήν, στα συνολικά αγροτικά εισοδήματα, τα έξοδα παράστασης και αποζημίωσης των αιρετών οργάνων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβών ή ποσοστών που λαμβάνουν – πλέον του μισθού τους – τα μέλη διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων.

Εκτός τα επιδόματα ανεργίας, τέκνων και το εξωιδρυματικό

Σημειώνουμε ότι επιπλέον δεν προσμετρώνται με βάση τη νέα ΚΥΑ στα αγροτικά εισοδήματα, το επίδομα ανεργίας, τέκνων, το εξωιδρυματικό επίδομα, το οποίο θυμίζουμε ότι χορηγείται σε ασθενείς και σε μέλη των οικογενειών τους που πάσχουν για παράδειγμα από παραπληγία ή τετραπληγία, μυασθένεια.Υπενθυμίζουμε ότι στην ΚΥΑ του 2011, ίσχυε ότι δεν προσμετρώνται τα επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων καθώς και κάθε μορφής προνοιακά επιδόματα.