Πρόκειται για δέσμη τριών προτάσεων κανονισμών που επικαιροποιεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές, προσαρμόζοντάς το στις ιδιαιτερότητες του τομέα της υγείας των ζώων.

Διασφαλίζοντας πάντα τη δημόσια υγεία, την υγεία και ευημερία των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον, η δέσμη αποσκοπεί ιδίως στα εξής:

αύξηση της διαθεσιμότητας κτηνιατρικών φαρμάκων στην ΕΕ
βελτίωση της λειτουργίας της ενωσιακής αγοράς
μείωση του διοικητικού φόρτου και προώθηση της καινοτομίας
Η δέσμη αποσκοπεί επιπλέον στην ενίσχυση των κανόνων για τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα για καλύτερη αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής στην ΕΕ. Η Επιτροπή δημοσίευσε τη δέσμη στις 10 Σεπτεμβρίου 2014.

Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί

Κατά τις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 470/2009 (σχετικά με τις διαδικασίες για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα), αναγνωρίστηκε ότι:

για ορισμένα είδη ζώων δεν είναι άμεσα διαθέσιμα κτηνιατρικά φάρμακα
οι δε κανονιστικές επιβαρύνσεις εμποδίζουν τη βέλτιστη λειτουργία της ενωσιακής αγοράς
Η Επιτροπή πρότεινε να εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενοι κανόνες, πράγμα που θα ωφελήσει, σε τελική ανάλυση:

όλα τα ζώα (συμπεριλαμβανομένων των υδρόβιων ειδών και των μελισσών)
τους κατόχους τους και τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς
τους κτηνιάτρους και όλες τις σχετικές επιχειρήσεις στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών βιομηχανιών και των βιομηχανιών παραγωγής ζωοτροφών)
Αναλυτικά
Οι τρεις προτάσεις της δέσμης για τα κτηνιατρικά φάρμακα αφορούν τα εξής:
1. Κτηνιατρικά φάρμακα
Η πρόταση για τα κτηνιατρικά φάρμακα αποσκοπεί ειδικότερα στο να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ περισσότερα φάρμακα για τη θεραπεία και την πρόληψη των ζωικών ασθενειών.

2. Φαρμακούχες ζωοτροφές
Η πρόταση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις φαρμακούχες ζωοτροφές συμπεριλαμβάνει τις ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς στο πεδίο εφαρμογής της. Στόχος είναι να διασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων στην Ευρώπη, προετοιμάζοντας ταυτόχρονα το έδαφος για καλύτερες θεραπείες για τα άρρωστα ζώα.

3. Φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση
Ο προτεινόμενος κανονισμός θα τροποποιήσει τον κανονισμό (ΕΚ) 726/2004, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η κεντρική διαδικασία για την έγκριση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικών προϊόντων αποσυνδέεται από εκείνη που εφαρμόζεται στα προϊόντα για ανθρώπινη χρήση.