Με σημαντικές αλλαγές προβλέπεται να συνεχιστεί η εφαρμογή του ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς το ΥΠΑΑΤ θα υποβάλει την τρίτη κατά σειρά πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν για πρώτη φορά την κατάργηση αρκετών μέτρων, μεταφορές κονδυλίων καθώς και διόρθωση δεικτών επίδοσης. Έτσι στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα στις 22 Ιουνίου, 4 θα είναι οι βασικοί άξονες, σύμφωνα με την eleftheria.gr, που θα επικεντρωθεί η συζήτηση: Αλλαγή του ποσοστού συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, διαγραφή Μέτρων/δράσεων, εισαγωγή πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης ύψους 314,5 εκατ. ευρώ στο Μέτρο 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και μεταφορά πόρων από μέτρα του Προγράμματος σε άλλα. Στους Νέους Αγρότες μάλιστα προβλέπεται αύξηση του προϋπολογισμού κατά 23,6 εκατ. ευρώ.