Η Γερμανία, με σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση του αγροτικού της τομέα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή προγραμμάτων επιδοτήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού, είτε είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις , είτε ενώσεις παραγωγών.

Ένα βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που επιθυμούν να προβούν στην κατασκευή μονάδων ζωικής παραγωγής, την απευθείας διάθεση των αγροτικών προϊόντων στην αγορά, καθώς και στη βελτίωση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών, είναι το «Πρόγραμμα Στήριξης των Επενδύσεων στον αγροτικό τομέα 2014-2020» (Agrarinvestitionsforderungsprogramm AFP).

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, οι επιχειρήσεις επιδοτούνται με ποσά που ανέρχονται μεταξύ 20% – 40% επί των επενδύσεων ύψους 20.000-2.000.000 ευρώ.

Οι νέοι μπορούν να πάρουν επιπρόσθετη επιδότηση, όπως επίσης πρόσθετες επιδοτήσεις μπορούν να δοθούν και για επενδύσεις πάνω από 100.000 ευρώ για κάλυψη συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη μέριμνα υφίσταται για την ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών που επενδύουν σε δυσμενείς περιοχές. Στην περίπτωση αυτή, η επένδυση θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 10.000 ευρώ.

Επιδοτήσεις ύψους 35%, χορηγούνται και προς τις ενώσεις παραγωγών, με σκοπό να ενισχυθεί ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων, δηλαδή για την συσκευασία, την αποθήκευση , την διατήρηση τους κλπ.

Σημαντική είναι και η χρηματοδότηση από την Αγροτική Τράπεζα της χώρας , η οποία είναι ένα φορέας δημοσίου δικαίου.

Η εν λόγω Τράπεζα δανειοδοτεί, όχι απευθείας η ίδια, αλλά μέσω άλλων τραπεζών, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα με χαμηλότοκα δάνεια, τα οποία δεν ξεπερνούν τα 10.000.000 ευρώ κάθε έτος.

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται και το πρόγραμμα «Ανάπτυξη» που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων και αφορά κατασκευή, ανακαίνιση κτιρίων, αγορά μηχανημάτων κλπ, το πρόγραμμα «Βιωσιμότητα» που στοχεύει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, βελτίωση συνθηκών κτηνοτροφικών μονάδων κλπ, το πρόγραμμα «Εξασφάλιση παραγωγής» που αφορά συμπληρωματικές επενδυτικές ανάγκες, καθώς και το πρόγραμμα « Ενέργεια από την αγροτική παραγωγή» που στοχεύει στη χρήση ανανεώσιμών πηγών ενέργειας.

Πέραν των παραπάνω, στην Γερμανία υλοποιούνται και προγράμματα για την επιδότηση της καινοτομίας και έρευνας στον αγροτικό τομέα, ενώ δίνονται επιδοτήσεις στο πλαίσιο της Oλοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης (Intigrierte Landliche Entwicklung ILE).