Εκδόθηκε η αριθ. 1152/77796/01.06.2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2223) που αποτελεί τροποποίηση της αριθ. 104/7056/21.01.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ.Β’/147) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», στην οποία γίνεται ειδική αναφορά στους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», οι οποίοι εφαρμόζουν τη δέσμευση Α «Αγρανάπαυση» και τα αγροτεμάχιά τους έχουν κλίση έως 8%.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», προκειμένου να δικαιούνται τις άμεσες ενισχύσεις, υποχρεούνται για τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχιά τους με κλίση μικρότερη του 8%, στα οποία εφαρμόζουν αγρανάπαυση, να προβούν στην κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει τα 50 εκατοστά.

Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 6 του άρθρου 40 της αριθ. 104/7056/21.01.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 147) «Εθνικές Επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει πλέον μετά την τροποποίηση, ορίζεται ότι: Για να είναι επιλέξιμες οι εκτάσεις, πρέπει να ανταποκρίνονται στον ορισμό του επιλέξιμου εκταρίου, καθ’ όλο το ημερολογιακό έτος, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Η επιλεξιμότητα των εκτάσεων ελέγχεται στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων του δείγματος ως εξής: …. Δ. Για τις αρόσιμες εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση σύμφωνα με την παρ. 4.β. του άρθρου 2, η εφαρμογή μίας άροσης ανά έτος.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο και αποκλειστικά και μόνο για αγροτεμάχια με κλίση έως 8%, που διατηρούνται σε αγρανάπαυση λόγω συμμετοχής στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», η κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης, ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος των 50 εκατοστών».

Υπουργικές Αποφάσεις:

-Αρ. 104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ Β’ 147)

-Αρ. 1242/52354/12-05-2015 (ΦΕΚ Β’ 924) Τροποποίηση

-Αρ. 1584/66059/12-06-2015 (ΦΕΚ Β’ 1337) Τροποποίηση

-Αρ. 1152/77796/01-06-2018 (ΦΕΚ Β’ 2223) Τροποποίηση

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»