Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο και συγκεκριμένα με Γεωτεχνικό ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control MobiLab.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Την έρευνα πεδίου στις κτηνοτροφικές μονάδες (farming screening) για να αποτυπωθεί και χαρακτηριστεί η κατάσταση των μονάδων των Ιονίων Νήσων. Η καταγραφή θα γίνει μέσω ερωτηματολογίων που θα διακινηθούν στα Ιόνια Νησιά.
Την ανάπτυξη καινοτόμου έρευνας: διερεύνηση των αποτελεσμάτων αξιοποίησης των φύλλων ελιάς στη διατροφή και την επίδραση τους στην υγεία των ζώων και στην παραγωγή των ζωικών προϊόντων.
Την δημιουργία δικτύου εμπειρογνωμόνων – επιστημόνων και χρηστών / ωφελουμένων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Την δημιουργία και ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών (βάσης δεδομένων) με πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων, την κατάρτιση, το σχεδιασμό, την έρευνα και την ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο γεωπόνου
Γνώσεις και εμπειρία στην αειφορική διαχείριση οικοσυστημάτων
Τεχνική υποστήριξη παραγωγών Πρόσθετα προσόντα
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (το πρόγραμμα είναι διεθνής συνεργασία και απαιτεί συγγραφή εκθέσεων και εργασιών)
Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα στατιστικών προγραμμάτων
Καλή γνώση της τοπικής κοινωνίας (να έχει εργαστεί στο παρελθόν, να έχει εκπονήσει έργο στην περιοχή, να δραστηριοποιείται στην περιοχή)