Την έντονη ανησυχία του σχετικά με την αδειοδότηση λειτουργίας μεγάλου αιολικού πάρκου στον «πυρήνα» της περιοχής Natura 2000 και του προτεινόμενου «πυρήνα» του αποθέματος της βιόσφαιρας Σαμοθράκης, εκφράζει το Διεθνές Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (ΔΕΓΣ) του Συλλόγου «Βιώσιμη Σαμοθράκη». Το ΔΕΣΓ ενώ συμφωνεί στην υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων με ΑΠΕ, ανησυχεί για την διαταραχή του περιβάλλοντος που θα προκαλέσει το εν λόγω έργο σε ένα από τα τελευταία εναπομείναντα ,σχεδόν αδιατάρακτα νησιά της Μεσογείου.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει εγκρίνει δυο άδειες αιολικών σταθμών στις θέσεις «Λουλούδι» με 36 ανεμογεννήτριες των 3 MW εκάστη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 108 MW και «Αμόνι» με 3 ανεμογεννήτριες των 0,9 MW εκάστη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,7 MW σε υψόμετρο 1.475 και 1.100 μέτρων αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τη σχετική προκαταρκτική μελέτη που συνέταξε το Διεθνές Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Βιώσιμη Σαμοθράκη» και η οποία παρουσιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού, τονίζεται πως η προτεινόμενη χωροθέτηση των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας κοντά στις κορυφογραμμές του νησιού θα προκαλέσει σοβαρή, μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική διαταραχή όχι μόνο στον πυρήνα της περιοχής NATURA, αλλά και στο νησί συνολικά, ενώ οι επιπτώσεις από το έργο δε θα περιοριστούν μόνο στο φυσικό περιβάλλον, αλλά θα έχουν πολλαπλές οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις.

Το Διεθνές Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, πιστεύει ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στον ορεινό όγκο της Σαμοθράκης θα υπερβούν κατά πολύ τα οφέλη για την τοπική κοινωνία και προτείνει: την επανεξέταση της χωροθέτησης της ΑΣΠΗΕ και την εγκατάσταση τους σε περιοχή χαμηλού υψόμετρου, όπου το ύψος της επένδυσης θα είναι κατά πολύ μικρότερο από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό στον ορεινό όγκο του νησιού.

Οι κύριες ενστάσεις κατά της εγκατάστασης αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στον ορεινό όγκο της Σαμοθράκης ,σύμφωνα με το ΔΕΓΣ είναι οι εξής:
Aσυμβατότητα με τις αρχές του προγράμματος «Άνθρωπος και βιόσφαιρα,» της UNESCO. ( η ένταξη της περιοχής NATURA της Σαμοθράκης στα αποθέματα Man and Biosphere της UNESCO είναι σε αναμονή, καθώς η UNESCO αναμένει τον καθορισμό επίσημων ζωνών προστασίας της περιοχής Natura στο νησί ,όπως αυτές πρόκειται να καθοριστούν από την ειδική Περιβαλλοντική Μέλέτη για την περιοχή Natura του νησιού η οποία εκκρεμεί.)
Επιπτώσεις στο υδατικό δυναμικό
Επιπτώσεις στην εδαφική διάβρωση
Επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα καθώς και στην αισθητική του τοπίου.

Ο Σύλλογος «Βιώσιμη Σαμοθράκη» αποσκοπεί στην εξασφάλιση βιώσιμου μέλλοντος για το νησί της Σαμοθράκης καθώς και την ένταξη του στο Διεθνές Δίκτυο Αποθεμάτων της Βιόσφαιρας.

Το Διεθνές Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (ΔΕΓΣ) του Συλλόγου «Βιώσιμη Σαμοθράκη» στελεχώνεται από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και εξωτερικούς επιστημονικούς Συμβούλους, ενώ η προκαταρκτική μελέτη που συνέταξε έχει αποσταλεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Δήμο του νησιού και σε όλους τους φορείς εμπλεκόμενους στην διαδικασία αδειοδότησης.