Νέο κανονισμό απαιτήσεων για την αφαίρεση ειδικών υλικών κινδύνου από τα μικρά μηρυκαστικά εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 30 Ιουλίου.

Η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας, επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος ότι εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/969 της Επιτροπής «για την τροποποίηση του Παραρτήματος V του Κανονισμού (ΕΚ) 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την αφαίρεση των ειδικών υλικών κινδύνου (ΥΕΚ) από τα μικρά μηρυκαστικά και μετά την έναρξη ισχύος του, από 30/07/2018, οι αμυγδαλές, η σπλήνα και ο ειλεός των αιγοπροβάτων, οποιασδήποτε ηλικίας, επιτρέπεται να διακινούνται ελεύθερα για ανθρώπινη κατανάλωση.