Σύμβαση για το πρόγραμμα Εγγυήσεων Cosme ύψους 50 εκ. ευρώ υπέγραψε η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), στο πλαίσιο του COSME Loan Guarantee Facility.

Στόχος της συμφωνίας είναι η παροχή εγγυήσεων μέσω του Ταμείου σε δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κύριους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιλέξιμες είναι μικρές, ή μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκ. ευρώ, ή ενεργητικό μέχρι 43 εκ. ευρώ.

Για κάθε χρηματοδοτούμενη επιχείρηση εξασφαλίζεται:

  • Δάνειο για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης ή σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων (πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία).
  • Εγγύηση δανείου σε ποσοστό 50% από το ΕΤαΕ.

Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες, τα οικονομικά στοιχεία και το ύψος του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης και παρέχεται με χαμηλές εξασφαλίσεις.

Το δάνειο μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 150.000 (μέχρι 1.500.000 ευρώ), εάν η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος InnovFin.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης κυμαίνεται από 5 έως 10 έτη.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας κ. Νίκος Μυρτάκης, επεσήμανε: «Η συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων COSME θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της οικονομίας, διοχετεύοντας κεφάλαια ύψους 50 εκ ευρώ σε διάστημα τριών ετών. Είναι σημαντικό ότι το ανταγωνιστικό επιτόκιο και οι χαμηλές εξασφαλίσεις θα δώσουν τη δυνατότητα σε υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους».