Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την ανατροφοδότηση σχετικά με την προγραμματισμένη αξιολόγηση της πολιτικής προώθησης των γεωργικών προϊόντων.

Ως πρώτο βήμα προς την αξιολόγηση της πολιτικής προώθησης της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια περίληψη της σχεδιαζόμενης αξιολόγησης, του λεγόμενου οδικού χάρτη αξιολόγησης. Στόχος είναι να ενημερωθούν και να αναζητηθούν πληροφορίες από τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα διάφορα στάδια της αξιολόγησης.

Η πολιτική προώθησης των γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της ΕΕ, τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και σε τρίτες χώρες. Οι στόχοι των μέτρων προώθησης είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων και των μεθόδων παραγωγής της ΕΕ και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ.

Η πολιτική αναθεωρήθηκε το 2014 με ετήσια αύξηση του προϋπολογισμού που θα φτάσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2019. Οι κύριες δραστηριότητές της περιλαμβάνουν ετήσια προγράμματα προώθησης , τα οποία αξιολογούνται, επιλέγονται και τελούν υπό την μερική διαχείριση του Οργανισμού Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει επίσης σε εκθέσεις, οδηγεί αποστολές υψηλού επιπέδου (για παράδειγμα στην Κίνα ) και διοργανώνει ενημερωτικές εκστρατείες για τη διάδοση γνώσεων σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ και την ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων σε τρίτες χώρες.

Η αξιολόγηση της πολιτικής θα διεξαχθεί από εξωτερικό ανάδοχο που θα χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα δεδομένα για την εφαρμογή της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων της αγοράς και της ενημέρωσης των καταναλωτών και των ενδιαφερομένων μερών για προϊόντα και συστήματα ποιότητας.

Παράλληλα, μια δημόσια διαβούλευση για την εφαρμογή και τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων θα ξεκινήσει στις αρχές του 2019.

Ο χάρτης πορείας αξιολόγησης διατίθεται για διαβουλεύσεις και ανατροφοδότηση.