Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00.

Ο ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡA/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση έντεκα (11) μοσχαριών αρσενικών με τιμή εκκίνησης 1,80 ευρώ χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ & τριών (3) αγελάδων με τιμή εκκίνησης 1,00 ευρώ χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 03-08-2018 ημέρα Παρασκευή στις 12:00 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου στην Παραλίμνη Γιαννιτσών. Μέχρι την ώρα εκείνη θα γίνονται δεκτές οι γραπτές προσφορές.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή μετρητά, ύψους 2% (240,00 ευρώ) Το κείμενο της διακήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών (Πληροφορίες τηλ.: 23820-31700, κος Κ. Λιάπουρας).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β) συνεταιρισμοί,
γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 370/1995, το οποίο ορίζει ότι οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά.