Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη νέα απόφαση, οι ΟΠ μπορεί να προσκομίσουν μία μόνο προσφορά σε σαφώς αιτιολογημένες περιπτώσεις ύπαρξης προγενέστερων, κατά την υποβολή της αίτησης, πολυετών συμβάσεων ή ύπαρξης προγενέστερων ιδιωτικών συμφωνητικών (που λήγουν σε μεταγενέστερο έτος από το έτος που αφορά την υλοποίηση) σχετικών με τις δράσεις. Η επιλεξιμότητα των δράσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων κρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ