Σχετικά με τις Δηλώσεις Συγκομιδής που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι αμπελοκαλλιεργητές ετησίως, μετά το πέρας του τρυγητού, η ΔΑΟΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κατόπιν σχετικών οδηγιών του Υπ.Α.Α.&Τ. και προκειμένου να τηρούνται οι Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, διευκρινίζει στους υπόχρεους τα εξής:

Στο πεδίο της δήλωσης συγκομιδής “Οινοποίηση από τον δηλούντα”, η ανώτερη συνολική ποσότητα σταφυλιών ανά εκμετάλλευση που επιτρέπεται να δηλωθεί είναι 1700 κιλά και είναι αυτή που αντιστοιχεί σε 1.000 λίτρα οίνου για ιδιωτική κατανάλωση, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Στην περίπτωση που στο πεδίο “Οινοποίηση από τον δηλούντα” δηλωθεί παραγόμενη ποσότητα σταφυλιών ανά εκμετάλλευση μεγαλύτερη από 1.700 κιλά, οι παραγωγοί θα πρέπει να οινοποιούν τα σταφύλια τους σε νομίμως λειτουργούντα οινοποιεία και να υποβάλλουν και Δήλωση Παραγωγής οίνων για το έτος 2018.

Η μη τήρηση των ανωτέρω θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό των υπόχρεων από διάφορα προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα, καθώς και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων του Ν. 4235/2014.

Παρακαλούνται οι αμπελοκαλλιεργητές για την εφαρμογή των ανωτέρω.