Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας για τους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την ενημέρωση τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

Τα δελτία βασίζονται στους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται σε βαμβακοφυτείες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης , στις τακτικές λήψεις στοιχείων – δειγματοληψιών προνυμφών επί των φυτικών οργάνων , καθώς και στην καταγραφή των συλλήψεων ενήλικων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις παγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε αντιπροσωπευτικές θέσεις για την βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής μας Ενότητας από γεωπόνους της υπηρεσίας. Αφορά στο διάστημα μέχρι το άνοιγμα των πρώτων καρυδιών και αποσκοπεί στην οργάνωση μίας αποτελεσματικής διαχείρισης της καλλιέργειας.

Διαπιστώσεις

Οι βαμβακοκαλλιέργειες στην Π.Ε. Ξάνθης, έχουν καλή ανάπτυξη, χωρίς προβλήματα φυτοπροστασίας και βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο, περίπου του 80% της καρπόδεσης και μέχρι το άνοιγμα των πρώτων καρυδιών.

Καιρικές Συνθήκες

Το τελευταίο διάστημα χαρακτηρίζεται από κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, δεν σημειώθηκαν αξιοσημείωτες βροχοπτώσεις, ενώ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου επικράτησαν συνεχόμενοι, άνεμοι μέτριας έντασης.

Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Τονίζουμε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται γενικά οι μη αναγκαίοι ψεκασμοί. Όταν και αν χρειαστεί να γίνονται επαναληπτικές επεμβάσεις καλό είναι να γίνονται με σκευάσματα πάντα εγκεκριμένα, διαφορετικής δράσης και διαφορετικής χημικής ομάδας.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται ψεκασμός μόνον αν ξεπεραστεί το όριο επέμβασης.

Οι παραγωγοί / χρήστες γεωργικών φαρμάκων:

Μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τα εγκεκριμένα σκευάσματα (φυτοπροστατευτικά προϊόντα) όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http: //www.minagric,gr//syspest/ , ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις ετικέτες στην ελληνική γλώσσα , για την αντιμετώπιση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού ή κάθε άλλου εχθρού και ασθένειας.
Πωλούνται μόνον από τα επίσημα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα και μόνον εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Πτήσεις-Παρατηρήσεις συλλήψεων

Τόσο για το πράσινο σκουλήκι όσο και για το ρόδινο σκουλήκι, οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδων είναι μέτριες , ωστόσο από τις επιτόπιες παρατηρήσεις, φαίνεται ότι ξεκίνησε και η 3η γενιά του πράσινου σκουληκιού, αφού διαπιστώθηκε η έναρξη της ωοτοκίας της 3ης γενεάς του πράσινου σκουληκιού και καταγράφηκε η παρουσία των πρώτων αβγών.

Επισημαίνουμε ότι ενδεχόμενη αύξηση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού της τρίτης γενιάς, αν δεν αντιμετωπιστεί στη νεαρή ηλικία, κάτω του ενός εκατοστού, είναι ικανή να δημιουργήσει ζημία και στα μεγάλα καρύδια αλλά και στα μικρότερα, και πολύ περισσότερο σε όψιμες καλλιέργειες.

Συστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές

Ορθή πρακτική-παρακολόυθηση

Επιβάλλεται να συνεχιστεί η αυξημένη ετοιμότητα και επιστάμενη παρακολούθηση αυτήν την περίοδο , από τους παραγωγούς της εξέλιξης του πληθυσμού του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού και να προβαίνουν οι ίδιοι , αν είναι δυνατόν και καθημερινά, σε δειγματοληψίες προνυμφών επί των φυτικών οργάνων ώστε να αποφασιστεί έγκαιρα η επέμβαση αν χρειαστεί.

Ενέργειες: Οι καλλιεργητές να προχωρούν σε χημικό ψεκασμό, μόνο όταν η πληθυσμιακή πυκνότητα του επιβλαβή οργανισμού ξεπεράσει τα κατώτατα όρια επέμβασης που, προσοχή , επισημαίνονται παρακάτω:

Για το Πράσινο σκουλήκι για τις καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας, ως κατώτατο όριο πληθυσμιακής πυκνότητας του πράσινου σκουληκιού για την λήψη απόφασης επέμβασης, ψεκασμός με τα εγκεκριμένα/κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ορίζεται όταν βρίσκουμε ( 4) νεαρές προνύμφες (1ου και 2ου σταδίου , μήκους μέχρι (1) εκατοστό ) κατά μέσο όρο , ανά 100 φυτά ή μία (1) νεαρή προνύμφη κατά μέσο όρο στα φυτά γραμμής μήκους ενάμιση (1,5) μέτρου.

Για το Ρόδινο σκουλήκι για τις καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας, ως κατώτατο όριο πληθυσμιακής πυκνότητας για την λήψη απόφασης επέμβασης, ψεκασμός με τα εγκεκριμένα/κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα , ορίζεται όταν διαπιστωθούν 5-8 προνύμφες στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι η παράνομη εισαγωγή και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από άλλες χώρες απαγορεύεται και οδηγεί στην επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.
Oι παραγωγοί πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής, καθώς και για την ασφαλή διαχείριση των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τόσο για την προστασία και ασφάλεια των ιδίων και των άλλων , όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις, όλες τις πληροφορίες και οδηγίες της ετικέτας και των αναγραφόμενων στη συσκευασία. Επίσης να ακολουθούν και τις οδηγίες των υπευθύνων των καταστημάτων εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων).

Οι καλλιεργητές θα πρέπει να τηρούν ημερολόγιο επεμβάσεων και για αυτό τον λόγο, κατά την προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων , να ζητούν από το κατάστημα τα ειδικά έντυπα καταγραφής της αγοράς των φαρμάκων, στα οποία θα καταγράφουν τις ημερομηνίες χρήσης. Τα έντυπα αυτά θα τα διατηρούν στο αρχείο τους για ενδεχόμενο έλεγχο.

Οι βαμβακοπαραγωγοί και μόνο είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς, τα οποία συμβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας

Προστασία μελισσών

Oι παραγωγοί πρέπει να ειδοποιούν σχετικά τους μελισσοκόμους για την απομάκρυνση των κυψελών , όταν πρόκειται να ψεκάσουν , εφαρμόζοντας τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου αναφορικά με την προστασία των μελισσών.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει απαραιτήτως και οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους. H εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούνε οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές ώρες κυρίως, μετά τη δύση του ηλίου.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, οι βαμβακοκαλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στους Γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου. Τηλέφωνο: 2541 3 50190 -2541 3 50189. Τηλεμοιότυπο: 2541 3 50269. Πληροφορίες: Στεργιανόπουλος Νίκος-Κουγκούλη Ολυμπία.