Πρόστιμο ύψους 384.106,65 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Μινέρβα για χειραγώγηση τιμών, μέσω συμφωνιών με χονδρεμπόρους και διανομείς. 

«Μετά  από αυτεπάγγελτη έρευνα από τη ΓΔΑ για τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας μαργαρίνης και βουτύρου,  της εταιρίας με την επωνυμία «Μινέρβα Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων» η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αρ. 657/2018 απόφασή της, αποφάσισε ομόφωνα, ότι η εταιρεία παραβίασε,  το άρθρο 1 του ν.703/77, όπως ίσχυε, (ήδη άρθρο 1 του ν. 3959/2011), καθώς και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, με τη συμμετοχή της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη με τον καθορισμό, για τα χρονικά διαστήματα από 1.3.1997 έως 31.3.1998 και από 1.6.2003 έως 31.5.2010,  τιμών μεταπώλησης στους συνεργαζόμενους με αυτήν χονδρεμπόρους /διανομείς» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Με την ίδια απόφασή της η Επιτροπή:  

α) υποχρέωσε τη Μινέρβα να παραλείπει στο μέλλον τη διαπιστωθείσα κατά τα ως άνω διαστήματα παράβαση,

β) επέβαλε στην ίδια για την τέλεση της διαπιστωθείσας για το δεύτερο ως άνω το χρονικό διάστημα παράβαση, πρόστιμο ύψους τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και εξηνταπέντε λεπτών (384.106, 65) ευρώ και

γ) προειδοποίησε την εταιρεία με χρηματική ποινή/πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσής της  προς την ως άνω απόφαση, αρχόμενης από τη δημοσίευσή της.