Ένας τομέας όπου παραδοσιακά η Ελλάδα συγκέντρωνε σημαντικά πλεονεκτήματα είναι ο αγροτικός, καθώς η αγροτική οικονομία είχε – και ως ένα βαθμό ακόμα διατηρεί – σημαντική θέση στη διαμόρφωση του εθνικού προϊόντος, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την άλλη πλευρά όμως, ο εγχώριος πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει μεγάλα και χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που έχουν οδηγήσει – μεταξύ άλλων – στη συρρίκνωση του πραγματικού αγροτικού εισοδήματος τα τελευταία χρόνια.

Βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς γεωργικών ελκυστήρων
Η αύξηση της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα δεν μπορεί παρά να προέλθει από την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση της καλλιεργήσιμης γης, καθώς η αύξηση της καλλιεργήσιμης γης είναι – τουλάχιστον μέχρι σήμερα – οριακή. Την ίδια στιγμή, έχει καταγραφεί τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, συρρίκνωση του αγροτικού εργατικού δυναμικού. Όσον αφορά στη διάρθρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι διαξονικοί ελκυστήρες, τα μηχανήματα κατεργασίας γης (άροτρα, φρέζες, καλλιεργητές), τα κλαδευτικά μηχανήματα, τα συγκροτήματα τεχνητής βροχής, οι ψεκαστήρες, και οι σπαρτικές μηχανές καταλαμβάνουν το υψηλότερο μερίδιο.

Χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία και των παρελκόμενων μηχανημάτων στην παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης, οι γεωργικοί ελκυστήρες αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο μέρος του κλάδου των αγροτικών μηχανημάτων, καθώς αποτελούν το 24% των συνολικών γεωργικών μηχανημάτων, και ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντιπροσωπευτικός δείκτης για το επίπεδο εκμηχάνισης του αγροτικού τομέα.

Στην Ελλάδα, η χρήση των γεωργικών ελκυστήρων ανά εκμετάλλευση (βασικός δείκτης εκμηχάνισης αγροτικής παραγωγής) είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεκτιμώντας το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων, η έρευνα του ΙΟΒΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει η ανάγκη αφενός για ορθολογικότερη χρήση των αγροτικών μηχανημάτων σε συνδυασμό με την έκταση της χρησιμοποιούμενης αγροτικής γης, αφετέρου για τον εκσυγχρονισμό τους.

Είναι ενδεικτικό το ότι η Ελλάδα κατέχει ακόμα υψηλή θέση ως προς το μοναδιαίο εργατικό κόστος στον πρωτογενή τομέα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι η μείωση της παραγωγικότητας της χρησιμοποιούμενης αγροτικής γης στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από αυτή που παρατηρήθηκε στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στον πρωτογενή τομέα υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικότητας στον αγροτικό τομέα, μέσω του εκσυγχρονισμού των αγροτικών μηχανημάτων και του σχετικού εξοπλισμού.

Πώς εξελίχθηκε η αγορά την τελευταία 10ετία: