Έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης.

Υλοποίηση τεχνικών έργων και των αντίστοιχων συνοδευτικών μελετών τους όπως:

εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών
ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
χρήση ανακυκλωμένων υδάτων
μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων
τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΟΤΑ Α’ βαθμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής
από 28/9/2018 έως 11/1/2019

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ www.opsaa.gr/RDIIS συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/, στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».

Είδος ενίσχυσης
Κατάρτιση / Επιμόρφωση

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 2.200.000,00 €. Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές. Οι πράξεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τους όρους του άρθρου 46 του Καν. 1305/2013.Οι απαιτήσεις του άρθρου 46 ανά κατηγορία επένδυσης αναφέρονται στο συνημμένο οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης. Οι πράξεις θα πρέπει να πληρούν τους επιπλέον όρους που ορίζονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης 4.3.1, όπως αυτά αποτυπώνονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 60, 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013και το άρθρο 69 του Καν.1303/2013. Η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης είναι μη επιλέξιμη για ποσό που υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της πράξης:
εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών
ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει επιπλέον μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων, τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.
Προϋπολογισμός€ 8.010.000