Η γεωργία ακριβείας είναι μια σύγχρονη έννοια διαχείρισης της γεωργίας, που χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνικές για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών γεωργικής παραγωγής.

Αποτελεί ουσιαστικά ένα σύστημα διαχείρισης των εισροών ενός αγρού σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας, τόσο σε χωρικό όσο και σε χρονικό επίπεδο. Για παράδειγμα, αντί να εφαρμοστεί η ίδια ποσότητα λιπασμάτων σε ολόκληρο τον αγροτικό τομέα ή να τροφοδοτηθεί ένας μεγάλος πληθυσμός ζώων με ίσες ποσότητες ζωοτροφών, η γεωργία ακριβείας μετρά τις διακυμάνσεις των συνθηκών εντός ενός πεδίου και θα προσαρμόσει ανάλογα τη στρατηγική συγκομιδής ή γονιμοποίησης. Ομοίως, θα αξιολογήσει τις ανάγκες και τις συνθήκες των μεμονωμένων ζώων σε μεγαλύτερους πληθυσμούς και θα βελτιστοποιήσει τη διατροφή ανά ζώο. Οι μέθοδοι της γεωργίας ακριβείας υπόσχονται να αυξήσουν την ποσότητα και την ποιότητα της γεωργικής παραγωγής ενώ χρησιμοποιούν λιγότερες εισροές, όπως νερό, ενέργεια, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Στόχος της λοιπόν είναι η εξοικονόμηση κόστους, η μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου καθώς και η παραγωγή περισσότερων και καλύτερων τροφίμων. Οι μέθοδοι της γεωργίας ακριβείας βασίζονται κυρίως στο συνδυασμό των αισθητήρων νέας γενιάς, της δορυφορικής πλοήγησης, της τεχνολογίας εντοπισμού θέσης και του διαδικτύου.

ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Η τεχνολογία και τα μέσα που χρησιμοποιεί η γεωργία ακριβείας είναι τα παγκόσμια συστήματα καθορισμού θέσης (GPS), τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), τα συστήματα μεταβλητών εφαρμογών (VRA ή VRT), τα συστήματα παρακολούθησης αποδόσεων, την τηλεπισκόπηση, τους αισθητήρες καλλιεργειών και εδάφους και τα αυτοματοποιημένα συστήματα πλοήγησης. Τα παγκόσμια συστήματα καθορισμού θέσης καταγράφουν τις συνθήκες του αγροτεμαχίου χρησιμοποιώντας γεωγραφικές συντεταγμένες, όπως το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, και εντοπίζουν και πλοηγούν τα γεωργικά οχήματα εντός του αγροτεμαχίου με ακρίβεια ελάχιστων εκατοστών. Από την άλλη πλευρά, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών συλλέγουν, διαχειρίζονται και επεξεργάζονται δεδομένα για συγκεκριμένες γεωγραφικές θέσεις με τη βοήθεια ενός λογισμικού. Έτσι, παρέχουν στον εκάστοτε παραγωγό την δυνατότητα παρακολούθησης της παραγωγής τους, μέσω των αναδρομικών στοιχείων για διάφορα στοιχεία της παραγωγής, όπως το υψόμετρο, η κλίση, η ετήσια ποσότητα βροχόπτωσης, η μέση θερμοκρασία και υγρασία, τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους κ.α. Τα συστήματα μεταβλητών εφαρμογών εφαρμόζονται στα αγροτικά μηχανήματα και έχουν την δυνατότητα μεταβολής της ποσότητας εφαρμογής των εισροών (νερό, σπόρο, φυτοφάρμακα) ή και αλλάζουν το είδος των εισροών (ποικιλία σπόρου, είδος λιπάσματος) την στιγμή εφαρμογής των εισροών, με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε σημείου του χωραφιού στο οποίο βρίσκονται. Τα συστήματα παρακολούθησης αποδόσεων είναι τα συστήματα που βοηθούν στην καταγραφή και μέτρηση της απόδοσης μιας καλλιέργειας κατά την περίοδο της συγκομιδής, και μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για την απόδοση των τμημάτων του αγροτεμαχίου ανάλογα με την θέση. Μέσω της τηλεπισκόπησης, ο παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί μέσω ψηφιακών εικόνων για τις καλλιέργειες του, την κατάσταση των φυτών και τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν. Οι αισθητήρες καλλιεργειών και εδάφους τοποθετούνται στα αγροτεμάχια και συλλέγουν πληροφορίες για την θερμοκρασία, τις καιρικές συνθήκες, τις ασθένειες των φυτών κτλ. Τέλος, τα αυτοματοποιημένα συστήματα πλοήγησης είναι πολύ σημαντικά διότι ελαχιστοποιούν την πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους και θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της αποτελεσματικής διαχείρισης των αγροτεμαχίων.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οποιαδήποτε νέα εφαρμογή θα πρέπει να εφαρμόζεται και στον αγρό. Η πρακτική άσκηση θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να κατανοήσει την λειτουργία όπως και την πρακτικότητα και να θέσει σε εφαρμογή ότι έμαθε στο χωράφι του. Τα τακτικά σεμινάρια καθώς και τα ειδικά μαθήματα για αρχάριους και μη, θα ήταν καλό να ενταχθούν και λειτουργούν στην χώρα μας. Είναι σημαντικό ο αγρότης να μπορεί να κατανοήσει την ορθή λειτουργία τους έτσι ώστε να αποκομίσει και ένα σωστό αποτέλεσμα.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ένα ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον των αγροτών, και μάλιστα των νέων αγροτών για την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας. Όπως φαίνεται, οι νέοι αγρότες είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στα μηχανήματα της γεωργίας ακριβείας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγωγική διαδικασία και η απόδοση των αγροτεμαχίων τους. Αναμένεται ότι κατά την επόμενη πενταετία, θα υπάρχουν αρκετά success stories παραγωγών στην Ελλάδα από την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας, αφού ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί ανεξάρτητα της εκμετάλλευσης τους, ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα της χρήσης της. Για πολλούς, τα συστήματα της γεωργίας ακριβείας ίσως θεωρούνται πολύπλοκα στην χρήση τους για τους παραγωγούς, ωστόσο είναι πολύ εύκολα αν υπάρχει σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση από την πλευρά των εταιριών που διαθέτουν στην αγορά αυτά τα προϊόντα. Τα σχέδια βελτίωσης ίσως αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο απόκτησης των συστημάτων της γεωργίας ακριβείας, καθώς οι παραγωγοί θα μπορέσουν να τα ενσωματώσουν στην παραγωγική διαδικασία και να αντιληφθούν πολύ γρήγορα την σημασία και την συνεισφορά τους στην παραγωγή.

Παπαβασιλείου Στ. Απόστολος

Μηχανικός Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

Χατζηγιαννίδου Ιουλία

Γεωπόνος Τ.Ε Μηχανικής Βιοσυστημάτων

Πιστοποιημένος Φορέας Α’ Βαθμού (ΟΣΔΕ)
Γεωργίου Καραϊσκάκη 86, Παλαμάς Καρδίτσας
Τηλ:244402298