Μέχρι τις 22 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις 4 δράσεις του Μέτρου 16 για τη «Συνεργασία».

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εκδώσει ήδη την πρώτη απόφαση για παράταση της Προκήρυξης, η οποία αφορά τα Υπομέτρα:

– 16. 1 – 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

– 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

Δράση 1: «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης και για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων έχει δημοσιευτεί έντυπο με 69 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (επισυνάπτεται παρακάτω μαζί με την πρόσκληση).