Ολοκληρώθηκε η πώληση των μετοχών του Ομίλου Υγεία προς το σχήμα που ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC Capital Partners» (CVC).

Η συνολική αποτίμηση του Ομίλου Υγεία ανήλθε σε 420 εκατ. ευρώ. Ποσό περίπου 290 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί στους μετόχους, από τα οποία 204,4 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν στη MIG.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της MIG «πρόκειται για μία σημαντική συμφωνία, από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στην ελληνική οικονομία, και έρχεται ως επιστέγασμα μιας απαιτητικής και πολύμηνης διαδικασίας διαπραγμάτευσης που ακολούθησε το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG με απόλυτη διαφάνεια και σε υψηλό τίμημα και με την κίνηση αυτή επιτυγχάνεται σημαντική ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων της μητρικής εταιρίας. Επιδίωξη της Διοίκησης παραμένει ο εξορθολογισμός των χρηματοοικονομικών μεγεθών και η μακροχρόνια ισχυροποίηση του ομίλου».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των υπολοίπων κοινών μετοχών του ΥΓΕΙΑ προχωρά η Hellenic Healthcare, θυγατρική της CVC Partners.

Συγκεκριμένα, η Hellenic Healthcare ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ έκαστη, εκδόσεως της εταιρείας Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών «ΥΓΕΙΑ ΑΕ».

Σημειώνεται ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του ΥΓΕΙΑ ανέρχεται σε 125.350.298,76 ευρώ και διαιρείται σε 305.732.436 μετοχές, οι οποίες διαπραγματεύονται στην κατηγορία κύριας αγοράς της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στις 9 Νοεμβρίου 2018, η Hellenic Healthcare απέκτησε από την MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και την MARFIN CAPITAL SA συνολικά 215.189.466 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 70,38% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΓΕΙΑ.

Η δημόσια πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, ήτοι 90.542.970 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΓΕΙΑ.

Η Hellenic Healthcare προσφέρει 0,95 σε μετρητά, για κάθε μετοχή της δημόσιας πρότασης.
Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς ή του δικαιώματος εξόδου, η Hellenic Healthcare θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΥΓΕΙΑ με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Νόμου 3371/2005, στην οποία η Hellenic Healthcare θα ψηφίσει υπέρ αυτής της διαγραφής.