Τις λύσεις χρηµατοδότησεις και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, που θα γίνουν διαθέσιµες το επόµενο χρονικό διάστηµα παρουσιάζει στο ενοποιηµένο σηµείωµα του το υπουργείο Οικονοµίας. Μέσα σε αυτές βρίσκονται εννέα εργαλεία τα οποία αφορούν επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα αλλά και αγρότες φυσικά πρόσωπα και παρουσιάζονται αναλυτικά, στο ρεπορτάζ του Agronews.

∆άνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Αφορούν κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού για όλους τους κλάδους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε επιτόκιο µειωµένο κατά 40%. Συνολικά κεφάλαια: 915 εκατ. ευρώ, µε τα 366 εκατ. εξ αυτών να είναι δηµόσια συµµετοχή. Τα όρια χρηµατοδότησης είναι: i. Κεφάλαια κίνησης: 10.000 – 500.000 ευρώ, διάρκειας 24 – 60 µήνες, ii. Επενδυτικού σκοπού: 25.000 – 1.5 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5 – 10 έτη. Συγκριτικό πλεονέκτηµα: Προνοµιακό επιτόκιο, µειωµένο κατά 40%. Ο χρόνος διάθεσης υπολογίζεται το τέταρτο τρίµηνο του 2018.

Εγγυοδοσία ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Χαρτοφυλάκιο εγγυήσεων 100 εκατ. ευρώ από δηµόσια κεφάλαια. Προσφέρει εγγυήσεις δανείων στο 80% του ποσού, καλύπτοντας παράλληλα τη ζηµιά στο χαρτοφυλάκιο δανείων τραπεζών έως το 25%. Ενέχει θέση καλύµµατος στο 80% για τα χορηγούµενα τραπεζικά δάνεια, ενώ η υφιστάµενη δοµή παροχής εγγυήσεων σε χαρτοφυλάκιο δανείων συνεπάγεται δυνατότητα δηµιουργίας χαρτοφυλακίου δανείων συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ο χρόνος διάθεσης υπολογίζεται το τέταρτο τρίµηνο του 2018.

Μικροπιστώσεις ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Προσφέρει Χρηµατοδότηση άνευ εξασφαλίσεων έως 25.000 ευρώ µε συνολικά κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 εκατ. είναι από το δηµόσιο. Ωφελούµενοι είναι αγρότες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, ελεύθεροι επαγγελµατίες κλπ. Ο χρόνος διάθεσης εξαρτάται από τον νοµοθετικό ορισµό του πλαισίου διάθεσης.

Αγροδιατροφικός τοµέας Μικροπιστώσεις

Προσφέρει χρηµατοδότηση άνευ εξασφαλίσεων έως 25.000 ευρώ µε συνολικά κεφάλαια 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. είναι από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωφελούµενοι είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα και αγρότες. Ο χρόνος διάθεσης εξαρτάται από τον νοµοθετικό ορισµό του πλαισίου διάθεσης.

Αγροδιατροφικός τοµέας, Guarantee

Πρόγραµµα παροχής εγγυητικών πράξεων δηµόσιας δαπάνης 70 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια που θα έχουν εγγύηση θα είναι µεγαλύτερα των 10.000 ευρώ. Μέσω του εργαλείου αυτού, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης µπορεί να καλύψει ένα σηµαντικό µέρος του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δανείων, ώστε οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν χρηµατοδότηση και µάλιστα µε πολύ ευνοϊκού όρους. Οδηγώντας σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων, το συνολικό ύψος των οποίων µπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκ. ευρώ. Χρόνος διάθεσης το 2019

Εργαλείο συν-επενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων

Άµεση συµµετοχή στα κεφάλαια των επιχειρήσεων, µε το δηµόσιο να βάζει 50 εκατ. ευρώ. Ωφελούµενοι είναι γεωργικές εκµεταλλεύσεις και µεταποιητικές επιχειρήσεις. Ως κίνητρο για τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη χρηµατοδότηση καινοτόµων επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή υφιστάµενων που θέλουν να πραγµατοποιήσουν µεγάλες επενδύσεις σύντοµα, ώστε να εκµεταλλευθούν ευκαιρίες αύξησης των πωλήσεών τους. Χρόνος διάθεσης το 2019.

ΕΤΕΑΝ Guarantee

Πρόγραµµα παροχής εγγυητικών πράξεων δηµόσιας δαπάνης 50 εκατ. ευρώ. Με ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%, στο επίκεντρο των ωφελούµενων οι νέοι επιχειρηµατίες, νέοι αγρότες, νέοι επιστήµονες, νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και γενικά νέοι που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά. Με αυτό το πρόγραµµα εξασφαλίζεται πρόσβαση νέων στην τραπεζική χρηµατοδότηση µε εξασφάλιση την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ µε δυνατότητα χορήγησης τραπεζικών συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ. Χρόνος διάθεσης το πρώτο τρίµηνο του 2019.

Επάνοδος επιχειρήσεων

Επιχειρηµατικές συµµετοχές µε συνολικά κεφάλαι 300 εκατ. ευρώ, µε το δηµόσιο να προσφέρει µάξιµουµ το 70% αυτού του ποσού. Η χρηµατοδότηση ξεκινά από τα 200.000 ευρώ. Ωφελούµενες είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής και µεταποίησης που χρίζουν χρηµατοοικονοµικής και διοικητικής ανασυγκρότησης. Με το εργαλείο αυτό εξασφαλίζεται πρόσβαση σε χρηµατοδότηση για βιώσιµη αναδιοργάνωση. Χρόνος διάθεσης το τέταρτο τρίµηνο του 2018.

Made in Greece

Επιχειρηµατικές συµµετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων µέχρι 80 εκατ. ευρώ, µε το 70% του ποσού αυτού να προσφέρεται από το δηµόσιο. Η χρηµατοδότηση ξεκινά από τα 200.000 ευρώ. Ωφελούµενες είναι νέες και υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Με το εργαλείο αυτό εξασφαλίζεται πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης για τη δηµιουργία επώνυµων ελληνικών προϊόντων και ενίσχυση της εµπορικής ταυτότητας και των εξαγωγών. Ο χρόνος διάθεσης υπολογίζεται το πρώτο τρίµηνο του 2019.
πηγή:agronews.gr