Για τη διαχείριση και παρακολούθηση εκμεταλλεύσεων, πειραματικών αγρών, συμβολαιακής γεωργίας, συνεργασιών και φυτοπροστασίας η εταιρεία Agrostis έχει αναπτύξει πέντε ψηφιακές εφαρμογές.
Η εταιρεία αγροτεχνολογίας Agrostis που ιδρύθηκε το 2012 στη Θεσσαλονίκη, συνδυάζει τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών στο χώρο της γεωπονικής και της πληροφορικής επιστήμης και στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη διοίκησης και άρτια καταρτισμένο προσωπικό.

Η Agrostis αναπτύσσει και διαθέτει στην αγορά τις παρακάτω εφαρμογές ψηφιακής γεωργίας:
Το ελληνικό λογισμικό διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων ifarma
Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται για τη ψηφιακή καταγραφή και χωρική απεικόνιση αγροτεμαχίων και καλλιεργειών, την τήρηση ημερολογίου αγρού και εξαγωγή αναφορών για τα συστήματα ποιότητας και την οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση συντελεστών παραγωγής (εφόδια, μηχανήματα, εργατικά).
Μέσω αυτού προκύπτουν αναλύσεις κόστους και κερδοφορίας, ενώ δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με μετεωρολογικά δεδομένα, δορυφορικές εικόνες και δείκτες, δεδομένα αισθητήρων. Παράλληλα διαθέτει μία πλήρη βάση δεδομένων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, προσφέροντας πρότυπες καλλιεργητικές εργασίες και πρακτικές.

Η εταιρεία Agrostis το χαρακτηρίζει ως «Το απόλυτο εργαλείο διαχείρισης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τον επιχειρηματία παραγωγό, τις οργανώσεις παραγωγών, τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και τους γεωργικούς συμβούλους».

Το λογισμικό υποστήριξης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εχθρών, mint

Διαθέτει μοντέλα εχθρών-εντόμων, βοηθώντας τον αγρότη στη διαχείριση παγίδων, την καταγραφή συλλήψεων με χωρική και χρονική απεικόνιση. Συνδέεται με μετεωρολογικά δεδομένα, υπολογίζει ημεροβαθμούς και μπορεί να στέλνει προειδοποιήσεις.

Ανοιχτή και ευέλικτη ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και συνεργαζόμενων παραγωγών, SIMA

Ιδανική για οργανώσεις παραγωγών, αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και γεωργικούς συμβούλους για την υποστήριξη υπηρεσίας διαχείρισης καλλιεργειών, η πλατφόρμα Sima ενσωματώνει λειτουργίες παρακολούθησης αγρού, πρόβλεψης συγκομιδής, αποστολής καλλιεργητικών οδηγιών και συμβουλών και καταγραφής εφαρμογών.

Λογισμικό για την διαχείριση πειραματικών αγρών και σποροπαραγωγής, metris

Συμβάλλει στην αξιολόγηση ποικιλιών και υβριδίων βάσει ορισμένων από το χρήστη παραμέτρων και κριτηρίων αξιολόγησης. Παρέχει παράλληλα συγκριτικές αναφορές και στατιστικές αναλύσεις.

Το λογισμικό διαχείρισης συμβολαιακής γεωργίας Contract farming, κάνει δυνατή τη διαχείριση συμβολαίων ανά παραγωγό καθώς και ανά ομάδα και παρακολούθηση πολλαπλών ομάδων – συμβολαίων.

Στη διαχείριση καταγράφονται παραλαβές, ζυγολόγια, συσκευασίες, πωλήσεις και επιστροφές με πλήρη ιχνηλασιμότητα, ο τιμοκατάλογος εφοδίων ανά συμβόλαιο, οικονομικές αναφορές, καρτέλλα πελάτη, συσκευαστηρίου, εκκαθάριση ανά παραγωγό και ανά ομάδα. Επιπλέον δύναται η σύνδεση με το λογισμικό ifarma – διαχείριση ομάδων παραγωγών.

Να σημειωθεί εδώ ότι όλες οι εφαρμογές ψηφιακής γεωργίας της Agrostis λειτουργούν σε περιβάλλον Cloud και συνοδεύονται από αντίστοιχες εφαρμογές κινητών συσκευών.