Αλλαγές στους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, δηλαδή της «νιτρορύπανσης» κατά το κοινώς λεγόμενο, επιφέρει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, η οπόια έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, τροποποιείται το αρχικό παράρτημα «Αρχείο δικαιούχων» ως ακολούθως:

Τροποποιείται ης στήλη «Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη» και «Συνολικός Προϋπολογισμός» τετρακοσίων τεσσάρων (404)πράξεων (δικαιούχων) λόγω τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου (παλαιοί δικαιούχοι), των οποίων τα αιτήματα τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου (ΤΔ), συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων μερικής μεταβίβασης και αποδοχής (μερικής ή/και ολικής) μεταβίβασης, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης 10.1.04.
Προστίθενται σαράντα έξι νέες πράξεις (νέοι δικαιούχοι) και, ως εκ τούτου, εντάσσονται στο πλαίσιο της με αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.04, των οποίων τα αιτήματα αποδοχής μερικής ή ολικής μεταβίβασης υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν μέσω του ΠΣ που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης 10.1.04. Διευκρινίζεται ότι οι εντάξεις νέων πράξεων (νέοι δικαιούχοι) προέκυψαν από μεταβίβαση ήδη ενταγμένων εκμεταλλεύσεων δικαιούχων της αριθ. 2882/132872/02.10.2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων.
Διαγράφονται ογδόντα μία πράξεις (δικαιούχων) και, ως εκ τούτου, ανακαλείται η ένταξη αυτών στο πλαίσιο της με αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.04 από το έτος εφαρμογής 2018, των οποίων τα αιτήματα διακοπής Τεχνικού Δελτίου [5] (ΤΔ) -για τις τριάντα εξ (36) εξ αυτών και τα αιτήματα ολικής μεταβίβασης -για τις υπόλοιπες σαράντα πέντε (45) υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν μέσω του ΠΣ που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης 10.1.04. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των τριάντα εξ (36) εκ των ανακληθέντων πράξεων, που προέκυψαν από αιτήματα διακοπής Τεχνικού Δελτίου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (1.998.600€).