Από τις 22/02/2019 έως τις 26/02/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.605.578,92 ευρώ.
O συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 80 παραγωγοί, οι οποίοι και πληρώθηκαν για τη συμμετοχή τους σε διάφορες δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως η βιολογική κτηνοτροφία, η απονιτροποίηση, η μακροχρόνια παύση γαιών, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, ομάδες τοπικής δράσης leader κ.ά.