Εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και υπογράφει ο αντιπρόεδρος του οργανισμού, κ. Γιώργος Κέντρος αναφέρει ότι «η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, όπου απαιτείται πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε Περιφερειακής Διεύθυνσης, εντός του διαστήματος 12.03.2019- 03.04.2019».

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, όπου απαιτείται, πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε Περιφερειακής Διεύθυνσης, εντός του διαστήματος 12.03.2019- 03.04.2019

2. Οι υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές δύνανται να αφορούν σε όλους τους κωδικούς ευρημάτων που έχουν προκύψει ανά παραγωγό.

3. Οι κατά του κωδικού 97201:«Δεσμεύσεις από ΔΑΑΑ-ΑΦΜ για περαιτέρω έλεγχο άμεσης σύνταξης/οικ. Στοιχείων» υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προς τεκμηρίωση του αιτήματος του αιτούντα, και εξετάζονται από την ελεγκτική επιτροπή της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας, η οποία τελικά αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη της προσφυγής.

Μετά το τέλος της εκδίκασης των προσφυγών αποστέλλεται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση στην Κεντρική Υπηρεσία, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας, αρχείο με το σύνολο των παραγωγών που πρέπει να αποδεσμευτούν από τον εν λόγω κωδικό.
Η αποστολή του αρχείου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 05.04.2019. O κωδικός 97201 αφορά δεσμεύσεις κατά το στάδιο της παρτίδας πληρωμής λόγω αποχώρησης από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα η οποία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα από τον Ε.Φ.Δ., έχει ερμηνευτεί ως λήψη άμεσης σύνταξης από τον παραγωγό από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

Υπενθυμίζεται, οι λαμβάνοντες άμεση σύνταξη απορρίπτονται κατά τη διαδικασία ένταξης στο Μέτρο και ο εν λόγω έλεγχος διεξάγεται μηχανογραφικά σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2018, δημιουργήθηκε ο προαναφερόμενος κωδικός προκειμένου να ενταχθούν οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί αλλά να μην πληρωθούν μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Με τον εν λόγω κωδικό αντιμετωπίστηκαν και οι περιπτώσεις παραγωγών που τους ζητηθήκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συμπληρωματικά στοιχεία για τον έλεγχο της ενδικοφανούς προσφυγής κατά το στάδιο της ένταξης, δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, αλλά ομοίως περιλήφθηκαν στις καταστάσεις παραδεκτών αιτήσεων (εγκεκριμένων παραγωγών).

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δε έλαβαν τις ζητούμενες διευκρινίσεις επί των έγγραφων μας, τις οποίες είχαν ζητηθεί επί της ανωτέρω ερμηνείας από τον Ε.Φ.Δ. λόγω αρμοδιότητας, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των ελεγκτών επισημαίνουμε τα παρακάτω:
Σε ότι αφορά στη σύνταξη αναπηρίας, αυτή δε διακρίνεται από τις άμεσες συντάξεις. Αντίθετα, εφόσον από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας, κρίνεται ως άμεσα συνταξιούχος, ασχέτως του ποσοστού αναπηρίας, και επομένως απορρίπτεται από το Μέτρο και από την πληρωμή.

Σε ότι αφορά στη χορηγία των αιρετών, διακρίνεται από την άμεση σύνταξη, καθώς μπορεί να λαμβάνεται παράλληλα με οποιαδήποτε άλλη σύνταξη, χορηγία ή γενικά αποδοχές από το ταμείο του δημοσίου ή το δημόσιο τομέα και το δικαίωμα δύναται να αναγνωριστεί στο δικαιούχο πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας. Επομένως, ο λαμβάνων χορηγία δεν απορρίπτεται από το Μέτρο και από την πληρωμή, εφόσον δεν κρίνεται άμεσα συνταξιούχος.

Για τις περιπτώσεις που το εν λόγω εύρημα οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχε εκκαθαριστεί πριν την πληρωμή η εμπρόθεσμα υποβληθείσα φορολογική δήλωση, σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά με την παρούσα νεότερο αρχείο της ΑΑΔΕ (ημερομηνία παραλαβής αρχείου 21.02.2019 ), με το οποίο, συνδυαστικά με τα τυχόν προσκομισθέντα κατά την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής παραστατικά, θα αποφανθείτε αρμοδίως για τους ΑΦΜ στους οποίους θα γίνει άρση του κωδικού δέσμευσης 97201, με αποστολή σχετικού αρχείου στην ΚΥ Υπηρεσία. Ειδικότερα η ένδειξη της ύπαρξης εισοδημάτων λόγω σύνταξης απεικονίζεται στις στήλες F, G, H, I.

4. Όλοι οι υπόλοιποι κωδικοί, πέραν του 97201, υπόκεινται σε μηχανογραφική επαναξιολόγηση, μέσω διασταύρωσης με άλλες βάσεις δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής από τον παραγωγό ή όχι .

Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής κατά ευρήματος που υπόκειται σε μηχανογραφική επαναξιολόγηση, δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών από τον αιτούντα και δεν ακολουθεί αξιολόγησή της από την ελεγκτική επιτροπή.

ADV