Την έξοδο της εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ και τη διακοπή διαπραγμάτευσης της μετοχής, καθώς και τη μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε σε τρία, αποφάσισαν, οι μέτοχοι της Κρητών Άρτος, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαρτίου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 5.231.843 μετοχές δηλαδή το 98,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, έδωσε το δικαίωμα ψήφου σε όλους του παρόντες ή εκπροσωπούντες από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετόχους.

ADV