Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ανακοινώνει τη συνέχιση της εφαρµογής του προγράµµατος ¨Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα¨ για την περίοδο 2019/2020 σύµφωνα µε την αρίθµ. 1849/57000/19-04-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1505/2018 Υπουργική απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ.
Καλούνται οι αµπελουργοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραµµα να ενηµερωθούν εκτενέστερα και να καταθέσουν αίτηση στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων εντός της προθεσµίας από 01Μαρτίου 2019 έως 25 Μαϊου 2019.

Βασικές προϋποθέσεις σχετικά µε τα αµπελοτεµάχια που µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα:
α) Να είναι φυτεµένα µε νόµιµη άδεια (Αµπελουργικό Μητρώο) και µε οινοποιήσιµες ποικιλίες ταξινοµηµένες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
β) Να έχει κατατεθεί δήλωση συγκοµιδής σταφυλιών κατά τις δύο προηγούµενες περιόδους (2017 και 2018) στις οποίες η ποσότητα των σταφυλιών που οινοποιήθηκαν από τον δηλούντα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1700 κιλά για όλα τα αµπελοτεµάχια του, εκτός της περίπτωσης που έχει κατατεθεί και δήλωση παραγωγής οίνου (οινοποιός).
γ) Να έχει κατατεθεί Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε) τουλάχιστον για το τρέχον έτος (2019) στην οποία να έχουν δηλωθεί οι προς Αναδιάρθρωση εκτάσεις.
δ) Σε περίπτωση ενοικιαζόµενου τεµαχίου, κατά την υποβολή της αίτησης µπορεί να κατατεθεί νόµιµο µισθωτήριο επταετούς (7) τουλάχιστον διάρκειας, αλλά µε την απόφαση ένταξης στο πρόγραµµα απαιτείται
Συµβολαιογραφικό έγγραφο (µισθωτήριο) νοµίµως µετεγγραµµένο στο οικείο Υποθηκοφυλακείο δεκαετούς (10) διάρκειας.
Επισηµαίνεται ότι η νέα φύτευση πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το οικονοµικό έτος πληρωµής της ενίσχυσης.
Επίσης ως ελάχιστη έκταση αµπελοτεµαχίου για συµµετοχή στο πρόγραµµα ορίζεται το µισό (0,5) στρέµµα.
Τέλος αποκλείονται από το την ένταξη στο πρόγραµµα για δύο συνεχείς περιόδους όσοι παραγωγοί είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα κατά την προηγούµενη περίοδο και αποχώρησαν οικειοθελώς για λόγους που δεν σχετίζονται µε περιπτώσεις ¨Ανωτέρας βίας¨.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις, οι αµπελουργοί µπορούν να απευθύνονται στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και στο τηλέφωνο 2421352402

ADV