Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική περίοδο 2019 – 2023, με στόχο, ανάμεσα σε άλλα, την ενημέρωση καταναλωτών και επαγγελματιών του οίνου για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, για το ευρωενωσιακό καθεστώς των προστετευόμενων ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων, για την αναβάθμιση και εκπαίδευση των επαγγελατιών του χώρου. 

Συγκεκριμένα, στόχοι της στρατηγικής της χώρας αναφορικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα είναι:

α) η παροχή ενημέρωσης προς τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες του οινικού κλάδου όσον αφορά την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και τον κίνδυνο που συνδέεται με την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ, δίνοντας έμφαση στην επιβλαβή κατανάλωση οίνων αγνώστου προελεύσεως,

β) η παροχή ενημέρωσης προς τους καταναλωτές όσον αφορά το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού περιβάλλοντος ή της προέλευσης του,

γ) η αναβάθμιση της γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου της HORECA σε σχέση με το καθεστώς που διέπει τους οίνους με γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΟΠ και ΠΓΕ) καθώς και τη λελογισμένη κατανάλωση οίνων,

δ) η εκπαίδευση των επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της γαστρονομίας καθώς και των καταναλωτών στις χώρες στόχους της ΕΕ όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους οίνους με γεωγραφικές ενδείξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του οίνου λόγω του ειδικού γεωγραφικού περιβάλλοντος ή της προέλευσής του,

ε) η βελτίωση της εικόνας που διέπει τους ενωσιακούς οίνους με γεωγραφικές ενδείξεις.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου στήριξης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2016/1149, επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της περ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου δεν καθίσταται μοναδικός δικαιούχος της στήριξης. Ο κάθε δικαιούχος αποτελεί διακριτή νομική οντότητα σύμφωνα με το ν. 4174/2013 (Α’ 170).

Ένας αιτών είναι επιλέξιμος ως δικαιούχος όταν ο ίδιος και τα μέλη του:

α) δεν έχουν πραγματοποιήσει παράνομες φυτεύσεις και δεν κατέχουν αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, αντίστοιχα (άρθρο 50 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149),

β) δεν έχουν λάβει στήριξη στο παρελθόν για τις ίδιες δράσεις στην ίδια χώρα,

γ) δεν είναι μέλη ομάδας η οποία έχει υποβάλει αίτηση στήριξης για τις ίδιες δράσεις στην ίδια χώρα, δ) δεν έχουν υποβάλει αίτηση ή λάβει έγκριση για στήριξη για τις ίδιες δράσεις στην ίδια χώρα και από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1829 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1831, καθώς και από άλλα εθνικά καθεστώτα (διπλή χρηματοδότηση).

Χώρες Στόχοι

Για τις ανάγκες της παρούσας, οι επιλέξιμες χώρες – στόχοι για την ενημέρωση σε αυτές κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες τρεις ομάδες:

α) Ομάδα Ι: Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία

β) Ομάδα ΙΙ: Κύπρος, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία.

γ) Ομάδα III: Λοιπές χώρες Ε.Ε.