Μέχρι τον Ιούνιο του 2022 θα πρέπει να έχει προσαρμοστεί η εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά λιπασμάτων στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού 2019/1009.

Οι κυριότερες αλλαγές στη φιλοσοφία του νέου κανονιστικού πλαισίου, σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό (2003/2003) που αφορά την κυκλοφορία των λιπασμάτων με σήμανση “CE”, είναι ότι:

προάγει την κυκλική οικονομία και
περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις κυκλοφορίας όλων των κατηγοριών προϊόντων λίπανσης που κυκλοφορούν στην αγορά, σε αντίθεση με τον προηγούμενο κανονισμό που περιελάμβανε μόνο τα ανόργανα λιπάσματα.
Όσα λιπάσματα δεν εντάσσονταν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. ΕΚ 2003/2003, δηλαδή μερικά ανόργανα λιπάσματα, λιπάσματα με παρεμποδιστές που δεν είναι CE, οργανοανόργανα και οργανικά λιπάσματα, οι βιοδιεγέρτες κ.ά, κυκλοφορούν στην αγορά με βάση τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Η αναθεώρηση του κανονισμού έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προάγοντας ένα νέο ενιαίο και εναρμονισμένο πλαίσιο. Ωστόσο ο νέος κανονισμός επιτρέπει την κυκλοφορία λιπασμάτων στα κράτη μέλη και με βάση τις εθνικές τους νομοθεσίες.

Συνοπτικά ο νέος κανονισμός εισάγει τα ακόλουθα νέα στοιχεία:

Διευρύνει τον ορισμό των προϊόντων λίπανσης, εντάσσοντας στην έννοιά του όλες τις λειτουργίες που διέπουν τη θρέψη των φυτών.
Συγκεκριμένα ως «Προϊόν Λίπανσης» ορίζεται: «κάθε ουσία, μείγμα, μικροοργανισμός ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που χορηγείται ή προορίζεται να χορηγηθεί σε φυτά ή στη ριζόσφαιρά τους ή σε μανιτάρια ή στη μυκητόσφαιρά τους ή προορίζεται να αποτελέσει αυτή τη ριζόσφαιρα ή μυκητόσφαιρα, είτε σε καθαρή μορφή είτε αναμεμειγμένο με άλλο υλικό, με σκοπό να παράσχει θρεπτικά στοιχεία στα φυτά ή στα μανιτάρια ή να βελτιώσει την αποδοτικότητα της θρέψης τους».
Περιλαμβάνει 7 κατηγορίες για τα προϊόντα λίπανσης, ανάλογα με τη λειτουργία τους, οι οποίες περιλαμβάνουν επιπρόσθετες υποκατηγορίες (βλ. παρακάτω)
Ορίζει κατηγορίες από συστατικά υλικά που μπορούν αποκλειστικά να αποτελούνται τα προϊόντα λίπανσης.
Υιοθετούνται δηλαδή δυο νέα ακρωνύμια το ΚΛΠ (Κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος) και το ΣΚΥ (Κατηγορίες συστατικών Υλικών), τα οποία αποτελούν τη βάση με την οποία θα χαρακτηρίζονται και θα κατηγοριοποιούνται τα προϊόντα λίπανσης που εντάσσονται στο νέο κανονισμό.
Θέτει για κάθε κατηγορία προϊόντος λίπανσης και για κάθε κατηγορία συστατικών υλικών, συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, τόσο ως προς την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία, όσο και ως προς τους στόχους της αποδοτικότητας τους στη θρέψη φυτών.
Ορίζει διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης των προϊόντων λίπανσης, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται.

πηγή:agro24.gr