Πλήθος προτάσεων στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Μαγνησίας για ένταξη στη Δράση «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του προγράμματος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον “Ταχυδρόμο” της Μαγνησίας, τριακόσιοι αγρότες υπέβαλαν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στη δράση και να ενισχυθούν με 14.000 ευρώ για να στηρίξουν τις μικρές εκμεταλλεύσεις τους.

Οι προτάσεις των μικροκαλλιεργητων εξετάζονται από γεωπόνους αξιολογητές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση του εν λόγω υπομέτρου και να ενισχυθούν στην μελλοντική τους επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια.

Ανάμεσα σε άλλα, στην έγκριση της ένταξή τους στη δράση θα παίξει σημαντικό ρόλο η συνάφεια/επάρκεια επαγγελματικών προσόντων και συνάφεια εργασιακής εμπειρίας, η στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας και η συμμετοχή σε συνεργασία ή συστήματα ποιότητας ή δράσεις για το περιβάλλον (όπως ενδεικτικά συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών, συμμετοχή σε διαδικασίες για βιολογική παραγωγή ή ολοκληρωμένη διαχείριση και γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα). Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα), τα χαρακτηριστικά περιοχών των εκμεταλλεύσεών τους κ.α.