Η πορεία υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου CLEAN που προβλέπει την υιοθέτηση πρακτικών για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παρουσιάστηκε σε συνάντηση τοπικών φορέων στην Περιφέρεια Κρήτης.

Στο πλαίσιο του έργου CLEAN «Τεχνολογίες και ανοικτή καινοτομία για Περιφέρειες Χαμηλού Άνθρακα» κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί η περίπτωση αγροτικής περιοχή της Κρήτης, στο οροπέδιο Λασιθίου. Στόχος είναι να ενισχυθεί η προσπάθεια μετεξέλιξης μιας ορεινής αγροτικής περιοχής της Κρήτης σε μια περιοχή χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αναπτύσσοντας έξυπνες ενεργειακές λύσεις σε κτίρια, οδικό δίκτυο και δημόσιες υποδομές. Η δράση αυτή στοχεύει να αποτελέσει πιλοτική δράση, η οποία στη συνέχεια θα υιοθετηθεί και σε άλλες αγροτικές περιοχές της Κρήτης με παρόμοια χαρακτηριστικά και με παρόμοιες γεωμορφολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και ενεργειακές ανάγκες.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχοντας ολοκληρώσει το τοπικό Σχέδιο Δράσης διοργάνωσε την 6η και τελευταία συνάντηση τοπικών φορέων. Στη συνάντηση, παρουσία του Δημάρχου Οροπεδίου, κ. Γιάννη Στεφανάκη, παρουσιάστηκαν οι πρακτικές που επιλέχθηκαν και που μπορούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες της Κρήτης ώστε να αποτελέσουν προτάσεις για τη βελτίωση της περιφερειακής πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών CO2. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών για πιο έξυπνες και ενεργειακά πιο αποδοτικές Περιφέρειες ώστε να αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα και να βελτιώσει τις πολιτικές χαμηλού άνθρακα.