Η 43η Γενική Συνεδρίαση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM), στην οποία συμμετείχαν 24 χώρες, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 4 έως τις 9 Νοεμβρίου 2019. Οι 15 συστάσεις και ψηφίσματα που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκαν με συναίνεση με την αποφασιστική υποστήριξη της ΓΕΑΜ Γραμματεία.

Οι εν λόγω υιοθεσίες αποτελούν σημαντικό βήμα προς την πλήρη εφαρμογή μιας νέας διακυβέρνησης στον τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί από τις δηλώσεις MedFish4 Ever (2017) και Σόφια (2018), καθώς και από το περιφερειακό σχέδιο δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας (2018).

Τα ιστορικά σχέδια διαχείρισης θα βοηθήσουν στην προστασία των εικονικών ειδών, όπως το καλκάνι στη Μαύρη Θάλασσα, τα κόκκινα κοράλλια στη Μεσόγειο, οι μαύρες κηλίδες στη θάλασσα του Alboran, τα βενθοπελαγικά στην Αδριατική, οι γαρίδες βαθέων υδάτων στα Στενά της Σικελίας. Τα σχέδια αυτά βασίζονται στις αρχές της διαφάνειας και της ανιχνευσιμότητας που θα επιτρέψουν, ιδίως, την εφαρμογή πιστοποιητικών αλιευμάτων και κοινών επιθεωρήσεων. Τα μέτρα διαχείρισης σχετικά με τη σύνθεση, τη συντήρηση, την αναγνώριση και την ανάκτηση των συσκευών συσσώρευσης ιχθύων (FAD) εγκρίθηκαν για να εκτιμηθούν καλύτερα οι επιπτώσεις τους στο δελφίνι.

Η ετήσια συνάντηση εστίασε επίσης τις προσπάθειές της για την προστασία των κητοειδών και των ευπαθών ειδών και οικοσυστημάτων με την έγκριση ψηφισμάτων που μετριάζουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και εμποδίζουν τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Μια ομάδα εργασίας για τις νέες τεχνολογίες θα επικεντρωθεί στα ζητήματα της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και του μετριασμού των αλιευμάτων.

Επίσης, ενισχύθηκε η καταπολέμηση των παράνομων, λαθραίων και άναρχων αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω της καλύτερης κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, της δρομολόγησης πιλοτικών έργων σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικού ημερολογίου και την εφαρμογή κεντρικού συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS ) για όλες τις περιοχές αρμοδιότητας της ΓΕΑΜ. Επιπλέον, όλες οι παράκτιες χώρες καλούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες τους για την πρόσβαση στην αλιεία. Στο ίδιο πνεύμα, η Γραμματεία της ΓΕΑΜ θα χαρτογραφήσει όλα τα μέτρα διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζουν οι παράκτιες χώρες για την προστασία των περιορισμένων περιοχών αλιείας.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης ανασκόπησης απόδοσης της ΓΕΑΜ έχουν επιδείξει εντυπωσιακή πρόοδο από το 2014, ιδίως όσον αφορά τα σχέδια διατήρησης, συλλογής δεδομένων και διαχείρισης. Υπογράμμισαν επίσης την αποτελεσματικότητα της Γραμματείας της ΓΕΑΜ. Ωστόσο, υπογράμμισαν την ανάγκη καλύτερων μέτρων παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας για την καταπολέμηση της ΠΛΑ και την σαφή εφαρμογή των αποφάσεων που εγκρίθηκαν.

Η ΓΕΑΜ δημιούργησε επίσης το ημερολόγιο των γεγονότων για το επόμενο έτος:

  • Συνάντηση υψηλού επιπέδου (Ιούνιος 2020, Αλγέρι) για την έγκριση της νέας στρατηγικής της ΓΕΑΜ για την πενταετία (2021-2025)
  • Διάσκεψη υψηλού επιπέδου σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη διακήρυξη της Σόφιας (Οκτώβριος 2020, Γεωργία)
  • 44η Ετήσια Συνεδρίαση της ΓΕΑΜ (Νοέμβριος 2020, Τίρανα)
  • Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την αναθεώρηση των πρωτοβουλιών MedFish4Ever (2021, Ελλάδα)