Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών μελισσοκομικών προγραμμάτων με 33 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα διάφορα μέτρα στήριξης των μελισσοκόμων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατά τα έτη 2013 έως 2015, η έκθεση δείχνει ότι ο αριθμός των κυψελών αυξάνεται συνεχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη μέλη ανέφεραν συνολικά 15,7 εκατομμύρια κυψέλες που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 12% περισσότερο από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού (2011-2013). Η έκθεση παρέχει επίσης μια εικόνα για τη δομή του μελισσοκομικού τομέα με μεγαλύτερη συγκέντρωση κυψελών ανά μελισσοκόμους – ο αριθμός των μελισσοκόμων μειώθηκε κατά 4%.

Οι μικροί μελισσοκόμοι παραμένουν ωστόσο ο κανόνας στην ΕΕ, με το 96% περίπου να διαχειρίζονται λιγότερες από 150 κυψέλες.

Η ΕΕ υποστηρίζει τη διατήρηση των μελισσών μέσω εθνικών προγραμμάτων μελισσοκομίας με στόχο τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας του μελιού και των μελισσοκομικών προϊόντων στην ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα όπως η βελτίωση της υγείας των μελισσών και η τεχνική βοήθεια στους μελισσοκόμους. Παρέχει επίσης μια επισκόπηση της κατανομής του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού ύψους 33 εκατ. Ευρώ μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.

Τα υψηλότερα μερίδια χρησιμοποιούνται από την Ισπανία (16%), τη Γαλλία (11%) και τη Ρουμανία (10%). Τα μέτρα στήριξης για τον τομέα της μελισσοκομίας αναπτύχθηκαν περαιτέρω στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2013 και περιλαμβάνουν νέα μέτρα για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, ιδίως όσον αφορά την υγεία των μελισσών, την παρακολούθηση της αγοράς και την ποιότητα των προϊόντων για το μέλι.

Είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται μια τόσο ολοκληρωμένη έκθεση. Η επόμενη αναμένεται σε τρία χρόνια.