Με απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κ. Μπαγινέτα τροποποιείται η απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Μελέτη για την ένταξη νέων καλλιεργειών στο Υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ», του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, ως προς την διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, η οποία διαμορφώνεται στο σύνολό της ως εξής: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» προτείνεται εκπόνηση μελέτης με σκοπό την αξιολόγηση και δυνατότητα ένταξης των καλλιεργειών (προωθούμενες καλλιέργειες όπως μύρτιλα, γκότζι μπέρι κλπ), όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιάς, δίφορες και πολύμορφες ποικιλίες λεμονιάς, καθώς και άλλες καλλιέργειες στο Υπομέτρο 5.1 για την προστασία από το χαλάζι καθώς και τις ευδόκιμες και ευπαθείς γεωγραφικές περιοχές των καλλιεργειών αυτών.

Επίσης, κρίνεται αναγκαίο η μελέτη να περιγράφει τον τρόπο κάλυψης αυτών σύμφωνα με το ύψος και της αποστάσεις φυτεύσεις των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2023.

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 10.000,00 ευρώ.

Όροι απόφασης ένταξης

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σύμφωνα με το ισχύον ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται:

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης.
Να διασφαλίζει τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό δημοσιότητας κατά την υλοποίηση της πράξης.
Να υλοποιήσει την πράξη εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται στην απόφαση ένταξης.
Να πραγματοποιεί τις πληρωμές σύμφωνα με τα ισχύοντα στις σχετικές εγκυκλίους και στο ισχύον σύστημα Διαχείρισης – Ελέγχου.
Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωσή της.
Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Προγράμματος.
Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον εκτελεστικό Καν. (ΕΚ) 808/2013.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η πράξη επανεξετάζεται και δύναται να ανακληθεί.