H Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι µία από τις παλαιότερες πολιτικές τής Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), η οποία µε την πάροδο των ετών έχει υποστεί διάφορες µεταρρυθµίσεις, προκειµένου να ανταποκριθεί στις µεταβαλλόµενες προκλήσεις των γεωργικών αγορών.

Γράφει ο γ.γ Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν µεσολαβήσει πολλές σηµαντικές εξελίξεις, όπως η αύξηση της αβεβαιότητας των τιµών στις αγορές γεωργικών προϊόντων, η έµφαση σε διµερείς εµπορικές συµφωνίες, η ανάληψη νέων δεσµεύσεων (για την κλιµατική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη), αλλά και το νέο µεγάλο µεταναστευτικό κύµα.

Σε όλες τις ανωτέρω σηµαντικές εξελίξεις, η ΚΑΠ θα πρέπει να ανταποκριθεί άµεσα και αποτελεσµατικά. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί, να απλουστευθεί και να καταστεί ακόµη πιο συνεκτική µε τις άλλες πολιτικές τής Ε.Ε. Ετσι, η Ε.Ε. και ο αρµόδιος επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Φιλ Χόγκαν, τον Νοέµβριο του 2017 εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε «Το Μέλλον των Τροφίµων και της Γεωργίας». Ηταν το έναυσµα, ουσιαστικά, της περιόδου προβληµατισµού για το µέλλον της ΚΑΠ µετά το 2020.

Με την ανακοίνωση αυτή, η Ε.Ε. έθετε ένα νέο πλαίσιο για τη νέα ΚΑΠ.

Σύµφωνα µε αυτό, η νέα ΚΑΠ πρέπει να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιµετώπιση των διαφόρων προκλήσεων σε πλήρη συνοχή µε άλλες πολιτικές, ιδίως:

  • τόνωση της ποιοτικής απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων,
  • αξιοποίηση του δυναµικού τής Ενεργειακής Ενωσης, της κυκλικής οικονοµίας και της βιοοικονοµίας, µε παράλληλη ενίσχυση της µέριµνας για το περιβάλλον, αλλά και καταπολέµησης της αλλαγής τού κλίµατος και προσαρµογής σε αυτήν,
  • µεταφορά τής έρευνας και καινοτοµίας από τα εργαστήρια στα χωράφια και τις αγορές,
  • πλήρης σύνδεση των γεωργών και της υπαίθρου στην ψηφιακή οικονοµία και
  • συµβολή στο πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη µετανάστευση.

Ταυτόχρονα, η Ε.Ε. έθετε ψηλά στην ατζέντα της την ισχυρή δέσµευσή της για την ανάληψη δράσης σχετικά µε τη συµφωνία COP 21 του Παρισιού και µε τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών.

Επιπλέον, µε την ανακοίνωση αυτή, η Ε.Ε. έθετε και τους βασικούς στόχους της νέας ΚΑΠ:

  • την προώθηση της έξυπνης και ανθεκτικής γεωργίας,
  • την ενίσχυση της µέριµνας για το περιβάλλον και της δράσης για το κλίµα, καθώς και τη συµβολή στους στόχους της Ε.Ε. για το περιβάλλον και το κλίµα,
  • την ενίσχυση του κοινωνικο-οικονοµικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης αυτής, η Ε.Ε. δηµοσίευσε τον Ιούνιο του 2018 τις προτάσεις κανονισµών για τον εκσυγχρονισµό και την απλούστευση της νέας ΚΑΠ, παράλληλα µε την πρόταση για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο της περιόδου 2021-2027.

Οι προτάσεις αυτές αφορούσαν σε τρεις (3) κανονισµούς σχετικά µε τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΑΠ, την ενιαία κοινή οργάνωση των αγορών και τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ.

Ετσι, ξεκίνησε και επίσηµα η έναρξη των διαπραγµατεύσεων για την ΚΑΠ µετά το 2020.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες αλλαγές που προτείνονται από τον Κανονισµό για τα Στρατηγικά Σχέδια για την ΚΑΠ, οι οποίες θα πρέπει να διαµορφωθούν σε πολιτικές για τον αγροτικό τοµέα σε κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΥπΑΑΤ), συµµετέχοντας ενεργά στις διαβουλεύσεις που λαµβάνουν χώρα, την τρέχουσα χρονική στιγµή, στα Συµβούλια Υπουργών, τις οµάδες εργασίας και τα fora της Ε.Ε., αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, παρεµβαίνοντας ουσιαστικά αλλά και δηµιουργώντας διαύλους επικοινωνίας µε τα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Παράλληλα, βασική προτεραιότητα του ΥπΑΑΤ είναι όλες οι ανωτέρω κύριες αλλαγές που προτάθηκαν από την Ε.Ε., αναφορικά µε το µέλλον της ΚΑΠ µετά το 2020, να αποτελέσουν τη βάση περαιτέρω προβληµατισµού συζητήσεων και αναλύσεων από όλους τους αρµόδιους φορείς εντός της χώρας µας αλλά και ιδιαίτερα τους παραγωγούς µας.

Με συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, το ΥπΑΑΤ στο προσεχές διάστηµα στοχεύει να αναπτύξει έναν ουσιαστικό διάλογο µε τους πολίτες και τους φορείς τής αγροτικής οικονοµίας της χώρας µας, προκειµένου να διαµορφώσουµε προτάσεις και θέσεις προς όφελος της χώρας και στη συγκεκριµένη περίπτωση του Πρωτογενή Τοµέα και της Αγροτικής µας Οικονοµίας.