Παρατείνεται μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2019 η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργήτες για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020 μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr). Η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ήταν η 30η Νοεμβρίου 2019.