Στη λήψη μέτρων προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο έλλειψης νερού για γεωργική άρδευση προχωρά η ΕΕ. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν την προσωρινή συμφωνία που είχε συναφθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με κανονισμό που θα διευκολύνει τη χρήση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για γεωργική άρδευση.

Οι κανόνες θα βοηθήσουν την Ευρώπη να προσαρμοστεί στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, θα βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα νερού και θα ενθαρρύνουν την αποτελεσματική χρήση του. Η δε εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού για την άρδευση των αγρών, ιδίως κατά τη διάρκεια καταιγίδων και σοβαρών ξηρασιών, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της έλλειψης καλλιεργειών και της έλλειψης τροφίμων.

Δεδομένου ότι οι γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ανακτημένο νερό για γεωργική άρδευση σε μέρος ή σε ολόκληρη την επικράτειά του.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν το αποκατεστημένο νερό για άλλες χρήσεις όπως επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών υδάτων και για σκοπούς σχετικούς με την αναψυχή και το περιβάλλον.

Ο κανονισμός περιέχει επίσης αυστηρές απαιτήσεις για την ποιότητα των ανακτηθέντων υδάτων και την παρακολούθησή τους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος .

Η εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων ως αποτέλεσμα της επαναχρησιμοποίησης του νερού θα αποτελέσει το αντικείμενο γενικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης στα κράτη μέλη όπου το χρησιμοποιημένο νερό χρησιμοποιείται για γεωργική άρδευση.

Τέλος, η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει την ανάγκη επανεξέτασης των ελάχιστων απαιτήσεων του ανακυκλωμένου νερού βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή όποτε το απαιτούν νέες τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις .

Ιστορικό

Αρκετά κράτη μέλη έχουν μακρά και επιτυχή εμπειρία στη χρήση ανακυκλωμένου νερού για διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων για την άρδευση γεωργικών προϊόντων. Αυτό είναι καλύτερο για το περιβάλλον από εναλλακτικές μεθόδους παροχής νερού, όπως μεταφορές νερού ή αφαλάτωση. Οι νέοι κανόνες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε περιοχές όπου η ζήτηση για νερό εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά, παρά τα προληπτικά μέτρα για τη μείωση της ζήτησης. Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για την υγιεινή των τροφίμων εξακολουθούν να εφαρμόζονται και θα τηρούνται πλήρως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση κανονισμού για τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων στις 28 Μαΐου 2018 στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του επί της πρότασης στις 12 Φεβρουαρίου 2019. Το Συμβούλιο συμφώνησε με τη θέση του (γενική προσέγγιση) στις 26 Ιουνίου 2019.

Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησαν στις 10 Οκτωβρίου και κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 2 Δεκεμβρίου, η οποία επιβεβαιώθηκε από τους πρεσβευτές των κρατών μελών της ΕΕ σήμερα (σσ.χθες). Αυτό ανοίγει το δρόμο για την επίσημη έγκριση των νέων κανόνων, οι οποίοι θα συμβούν το 2020.

Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του. Εφαρμόζεται για 3 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.