Τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων για να σωθούν οι μέλισσες, ζητούν οι ευρωβουλευτές, σημειώνοντας ότι η Πρωτοβουλία για τους Επικονιαστές που αφορά στη διάσωση των μελισσών, των πεταλούδων και άλλων εντόμων, είναι ανεπαρκής και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα.

Τη ζωτική σημασία που έχουν οι επικονιαστές, καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΕ σύμφωνα με τα οποία περίπου το 84% των ειδών καλλιέργειας και το 78% των ειδών άγριας χλωρίδας στην ΕΕ στηρίζονται, τουλάχιστον μερικώς, στους ζωικούς επικονιαστές. Μέχρι σχεδόν 15 δισ. ευρώ της ετήσιας γεωργικής παραγωγής της ΕΕ αποδίδονται άμεσα σε επικονιαστές εντόμων.

Συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμά του, χαιρετίζει την πρωτοβουλία ΕΕ για τους επικονιαστές, επισημαίνοντας ότι, ως έχει, δεν προστατεύει τις μέλισσες και άλλους επικονιαστές από ορισμένες από τις πολλές αιτίες της παρακμής τους, συμπεριλαμβανομένης της εντατικής γεωργίας, των φυτοφαρμάκων, των μεταβολών χρήσης, των απωλειών οικοτόπων και των χωροκατακτητικών ειδών.

Δεδομένου ότι οι επικονιαστές είναι ζωτικής σημασίας για τη βιοποικιλότητα, τη γεωργία και την αναπαραγωγή σε πολλά φυτικά είδη, οι βουλευτές του ΕΚ καλούν την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα δράσης πλήρους κλίμακας με επαρκείς πόρους.

Απαιτούνται μειώσεις των φυτοφαρμάκων

Για να συμβάλει στην περαιτέρω μείωση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα ενδιαιτήματα μέλισσας, η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), λένε οι ευρωβουλευτές.

Ζητούν επίσης να συμπεριληφθούν στην επόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων υποχρεωτικοί στόχοι μείωσης σε επίπεδο ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο απαιτεί τελικά περισσότερα κονδύλια για την υποστήριξη της έρευνας σχετικά με τις αιτίες της μείωσης των μελισσών για την προστασία της ποικιλομορφίας των ειδών επικονιαστών.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με την εμφάνιση των χεριών.

Ιστορικό

Τον Απρίλιο του 2018, η ΕΕ συμφώνησε να απαγορεύσει πλήρως την εξωτερική χρήση ιμιδακλοπρίδης, κλοθειανιδίνης και θειομεθοξάμης, γνωστών ως νεονικοτινοειδών. Ωστόσο, αρκετά κράτη μέλη κοινοποίησαν εξαιρέσεις έκτακτης ανάγκης σχετικά με τη χρήση τους στην επικράτειά τους.

Μετά από πρόσκληση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για δράση για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών, η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της για την Πρωτοβουλία Επικονιαστών της ΕΕ την 1η Ιουνίου 2018.