Επένδυση, ύψους 101,2 εκατ. ευρώ που θα στηρίξει 10 μεγάλα περιβαλλοντικά έργα, μεταξύ των οποίων ένα στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Στόχος της  επένδυσης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον και την Κλιματική Δράση, είναι η μετάβαση της Ευρώπης σε μια βιώσιμη οικονομία και την κλιματική ουδετερότητα.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν βρίσκονται σε Ελλάδα, Κύπρο, Εσθονία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λετονία, Σλοβακία, Τσεχία και Ισπανία. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα έργα προσβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών βοηθώντας επίσης τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ σε έξι τομείς: τη φύση, το νερό, τον αέρα, τα απόβλητα, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Υποστηρίζουν επίσης την εφαρμογή της νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα με συντονισμένο τρόπο και σε μεγάλη εδαφική κλίμακα, αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση από άλλες πηγές της ΕΕ, εθνικούς και περιφερειακούς παράγοντες και ιδιώτες επενδυτές.

Η επένδυση LIFE πρόκειται να κινητοποιήσει συμπληρωματικά κεφάλαια ύψους 6,5 δισ.ευρώ, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, περιφερειακών και διαρθρωτικών ταμείων, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», καθώς και εθνικών κεφαλαίων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Τα έργα μεγάλης κλίμακας θα στηρίξουν την ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και τη φιλοδοξία της ΕΕ να καταστεί η πρώτη παγκόσμια ήπειρος προς το κλίμα μέχρι το 2050. Θα συμβάλουν στην αποκατάσταση και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και των ειδών από τα οποία όλοι εξαρτώνται, την ποιότητα των υδάτων, την ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης και την αύξηση της ανθεκτικότητας του κλίματος στην Ευρώπη.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Frans Timmermans δήλωσε σχετικά: “Η Πράσινη Πράξη της Ευρώπης αφορά τη βελτίωση της ευημερίας και της ευημερίας των πολιτών μας, προστατεύοντας παράλληλα τη φύση και το κλίμα. Τα έργα LIFE διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο εδώ και πολλά χρόνια και έχουν μεγάλη επίπτωση στο έδαφος. Με τη σημερινή επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ θα συμβάλουμε στη διατήρηση των πολύτιμων φυσικών οικοτόπων, στην καθαριότητα του αέρα και στη μείωση της ρύπανσης σε πολλές λίμνες και ποτάμια στην Ευρώπη».

Ο αρμόδιος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία Virginijus Sinkevičius δήλωσε: “Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE επιτρέπουν στις αρχές των κρατών μελών να κάνουν πραγματική διαφορά στο περιβάλλον και στη ζωή των ανθρώπων. Τα έργα θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη φύση, να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και των υδάτων και να κάνουν την οικονομία πιο οικολογική. Αυτό θα βελτιώσει την αντοχή μας στο μεταβαλλόμενο κλίμα ».

Διαφύλαξη της φύσης : Τα ολοκληρωμένα έργα στην Εσθονία, την Ιρλανδία και την Κύπρο θα βοηθήσουν στη διατήρηση της φύσης της Ευρώπης και στη βελτίωση της διαχείρισης του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 της ΕΕ . Πολλά σημαντικά ενδιαιτήματα και είδη θα ωφεληθούν από τα δάση, τις αγροτικές εκτάσεις, τους βοσκοτόπους, τις παράκτιες περιοχές και τις τυρφώνες σε επικονιαστές. Αυτά τα ενδιαιτήματα χρησιμεύουν επίσης ως πολύτιμοι νεροχύτες άνθρακα.

Διαχείριση αποβλήτων: Ένα έργο στην Ελλάδα που θα προωθήσει την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, μειώνοντας την ποσότητα των αστικών αποβλήτων που εισέρχονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Θα αναπτυχθούν νέοι δείκτες και πρότυπα αποβλήτων για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της κυκλικής οικονομίας.

Ποιότητα του αέρα: Η χρηματοδότηση από το LIFE θα βοηθήσει τη Σλοβακία να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, μειώνοντας την έκθεση του πληθυσμού σε επιβλαβείς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Η γειτονική Τσεχία, που επηρεάζεται από παρόμοια προβλήματα ποιότητας του αέρα, θα επωφεληθεί επίσης.

Νερό: Τα ολοκληρωμένα έργα που λειτουργούν σε λεκάνες απορροής ποταμών θα προστατεύσουν και θα βελτιώσουν την ποιότητα των υδάτων στην Ιρλανδία και τα ποτάμια και τις λίμνες της Λετονίας, επιτρέποντας στις χώρες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της οδηγίας πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα .

Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: Η χρηματοδότηση του LIFE θα υποστηρίξει επίσης την αυξημένη ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος. Τα έργα θα ενσωματώσουν την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος στον προγραμματισμό και σε άλλους τομείς πολιτικής στην Ισπανία, καθώς και την ικανότητα προσαρμογής των κτιρίων στη Γαλλία χρησιμοποιώντας λύσεις βασισμένες στη φύση.

Βιώσιμη χρηματοδότηση: Επίσης, στη Γαλλία, ένα ολοκληρωμένο έργο θα συμβάλει στη γεφύρωση σημαντικών κενών γνώσης σε αυτόν τον τομέα και θα φέρει πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα στην επικρατούσα τάση.