Ανακαλούνται, από 16-02-2020, οι άδειες διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία Chlorpyrifos, σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)  2020/18 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2020.

Συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω:

1.Επιτρέπεται η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 07-03-2020.

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 27-03-2020.

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 16-04-2020.

4. Οι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει να  επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, παραγωγοί καθώς και όποιος «εμπορεύεται, κατέχει διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσής του στην αγορά  έχει ανακληθεί, τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια(1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ”. Επιπλέον οι  παραπάνω  παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος.