Διαβούλευση για το μελλοντικό ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κατεύθυνση της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η Επιτροπή παρουσίασε το σχετικό σχέδιο νόμου που στόχο έχει τη τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλη την ΕΕ, τη μέτρηση της προόδου των δημόσιων αρχών, των επιχειρήσεων και των πολιτών και ανάλογες προβλέψεις.

Αναλύτικά και σύμφωνα με την ανακοίνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κλιματικός Νόμος περιλαμβάνει μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου και την αναπροσαρμογή των δράσεων, όπως η διαδικασία διακυβέρνησης των εθνικών σχεδίων ενέργειας και κλιματικών αλλαγών των κρατών μελών, οι τακτικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία σχετικά με το κλίμα αλλαγές και τις επιπτώσεις τους. Η πρόοδος θα αναθεωρείταιανά πενταετία, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού.

Ο Κλιματικός Νόμος καθορίζει επίσης το δρόμο για την επίτευξη του στόχου το 2050 :

Βάσει μιας συνολικής εκτίμησης επιπτώσεων, η Επιτροπή θα προτείνει έναν νέο στόχο ως το 2030 για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ο Κλιματικός Νόμος θα τροποποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η εκτίμηση των επιπτώσεων.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2021, η Επιτροπή θα επανεξετάσει και ενδεχομένως θα προτείνει την αναθεώρηση όλων των σχετικών μέσων πολιτικής για την επίτευξη των πρόσθετων μειώσεων των εκπομπών για το 2030.

Η Επιτροπή προτείνει τον καθορισμό μιας πορείας σε ολόκληρη την ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλη την ΕΕ , για τη μέτρηση της προόδου και την προβλεψιμότητα των δημόσιων αρχών, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Έως τον Σεπτέμβριο του 2023 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συνοχή των μέτρων της ΕΕ και των εθνικών μέτρων με τον στόχο για την ουδετερότητα του κλίματος και τη πορεία του 2030-2050.

Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη των οποίων οι ενέργειες δεν συνάδουν με τον στόχο για την ουδετερότητα του κλίματος και τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να λάβουν δεόντως υπόψη τις συστάσεις αυτές ή να εξηγήσουν τη συλλογιστική τους εάν δεν το πράξουν. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να επανεξετάσει την επάρκεια της τροχιάς και των μέτρων που λαμβάνονται σε ολόκληρη την Ένωση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές προσαρμογής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μείωση της ευπάθειας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Διαμόρφωση του ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα και μελλοντικές πολιτικές

Παράλληλα με τις κυβερνητικές πολιτικές και τη νομοθεσία, όλοι οι τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας έχουν να διαδραματίσουν ρόλο στη μετάβαση σε μια ουδέτερη για το κλίμα Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα δημόσια διαβούλευση για ένα νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα, μια ευρεία πρωτοβουλία που δίνει στους πολίτες και στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να διατυπώνουν νέες ενέργειες στον τομέα του κλίματος, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να δρομολογούν δραστηριότητες λαϊκής βάσης και να επιδεικνύουν λύσεις που μπορούν να ακολουθήσουν άλλοι.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή για 12 εβδομάδες. Οι εισροές θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση του Συμφώνου για το Κλίμα, το οποίο θα ξεκινήσει πριν από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκώβη το Νοέμβριο του 2020 (COP26).

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε επισήμως την εργασία με τη δημοσίευση των αρχικών εκτιμήσεων αντικτύπου σχετικά με τον μελλοντικό  μηχανισμό προσαρμογής των συνόρων άνθρακα και την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας , δύο από τα άλλα σημαντικά μέσα πολιτικής στο πλαίσιο της Πράσινης Πράξης της Ευρώπης. Επιπλέον, το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε πρόταση για τον χαρακτηρισμό του 2021 ως Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων για να επισημάνει τα οφέλη για το κλίμα από την αύξηση της χρήσης επιβατών και εμπορευμάτων του σιδηροδρομικού δικτύου.

Ο Πρόεδρος Ursula von der Leyen δήλωσε τα εξής: “Κάνουμε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την πρώτη ουδέτερη ατμόσφαιρα του κόσμου μέχρι το 2050. Ο Κλιματικός Νόμος είναι η νομική μετάφραση της πολιτικής δέσμευσής μας και μας καθορίζει ανεπανόρθωτα στην πορεία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Είναι η καρδιά της Πράσινης Πράξης της Ευρώπης. Προσφέρει προβλεψιμότητα και διαφάνεια για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τους επενδυτές. Και δίνει κατεύθυνση στην πράσινη αναπτυξιακή μας στρατηγική και εγγυάται ότι η μετάβαση θα είναι σταδιακή και δίκαιη “.

Ο κ. Frans Timmermans, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Πράσινη Πράξη της Ευρώπης, πρόσθεσε: “Σήμερα, μετατρέπουμε τις λέξεις σε δράση, για να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες μας ότι έχουμε σοβαρά την επίτευξη εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Ο Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος είναι επίσης ένα μήνυμα στους διεθνείς εταίρους μας ότι αυτό είναι το έτος για να επιτύχουμε μαζί τις συνολικές φιλοδοξίες, προς την κατεύθυνση των κοινών μας στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Ο Κλιματικός Νόμος θα διασφαλίσει ότι θα μείνουμε επικεντρωμένοι και πειθαρχημένοι, θα παραμείνουμε στο σωστό δρόμο και είμαστε υπεύθυνοι για την παράδοση “.

Ιστορικό

Η φιλοδοξία της ΕΕ να καταστεί το πρώτο ουδέτερο κλίμα στον κόσμο μέχρι το 2050 βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου που παρουσίασε η επιτροπή von der Leyen στις 11 Δεκεμβρίου 2019.

Η Επιτροπή καθόρισε για πρώτη φορά το όραμά της για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050 το Νοέμβριο του 2018, σύμφωνα με το στόχο της συμφωνίας του Παρισιού να διατηρηθεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο των 2 ° C και να καταβληθούν προσπάθειες για τη διατήρησή της στους 1,5 ° C. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον στόχο της ΕΕ να επιτύχει καθαρά μηδενικά αέρια θερμοκηπίου στις 14 Μαρτίου 2019. Στις 12 Δεκεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το στόχο της για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050.