Η IFOAM EU – η ευρωπαϊκή οργανωτική ομπρέλα για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία – δημοσίευσε έναν οδηγό για τη χρήση των οικολογικών συστημάτων στη νέα ΚΓΠ . Αυτός ο οδηγός αναπτύχθηκε κυρίως για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους υπαλλήλους των κρατών μελών που συμμετέχουν στις εθνικές και περιφερειακές διαδικασίες προγραμματισμού των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Παρέχει επίσης υποστήριξη σε άλλους ενδιαφερόμενους και επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, περιβαλλοντικών, τροφίμων, υγειονομικών και καταναλωτικών ΜΚΟ), με άμεση ή έμμεση συμμετοχή στη διαδικασία προγραμματισμού και αξιολόγησης των ΕΣΧ.