Η προσεχής ΚΓΠ (2021 έως 2027) θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει την πρόσβαση σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας και την ισχυρή στήριξη του μοναδικού ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, με μεγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον και το κλίμα, στηρίζοντας τη συνεχιζόμενη μετάβαση προς έναν πιο βιώσιμο γεωργικό τομέα και την ανάπτυξη δυναμικών αγροτικών περιοχών.
Στις νέες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται η διατήρηση των πλούσιων σε άνθρακα εδαφών μέσω της προστασίας των υγροτόπων και των τυρφώνων· ένα υποχρεωτικό εργαλείο διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων με τη μείωση των επιπέδων αμμωνίας και υποξειδίου του αζώτου· η αμειψισπορά αντί της διαφοροποίησης των καλλιεργειών. Όλοι οι γεωργοί που τυγχάνουν στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να τηρούν αυτά τα βασικά πρότυπα.
Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει οικολογικά προγράμματα για να στηρίξει τους γεωργούς και/ή να τους δώσει κίνητρα να προτιμούν επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές, οι οποίες προχωρούν πέρα από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις.
Επιπλέον, οι γεωργοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν περαιτέρω στην αύξηση της βιωσιμότητας, λαμβάνοντας πρόσθετη στήριξη μέσω διάφορων προαιρετικών καθεστώτων.