Ενημέρωση των δικαιούχων από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.
Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 – 2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 (Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών) ότι η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής (αριθ. πρωτ. 8487/23-12-2019 απόφαση) παρατείνεται μέχρι την 30-6-2020.