Με το προτεινόμενο άρθρο του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα» τροποποιείται ο ν. 4351/2015 (Α΄ 164) ώστε να καλυφθεί η περίπτωση αδυναμίας εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης από τις Περιφέρειες.
Σε περίπτωση αδυναμίας σύναψης σύμβασης ή λύσης των ανωτέρω συμβάσεων για οποιονδήποτε λόγο, την ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης δύναται να αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η έγκριση των σχεδίων σε αυτή την περίπτωση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνώμη της αρμόδιας Δασικής Αρχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.».

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται ο ν. 4351/2015 (Α΄ 164) ώστε να καλυφθεί η περίπτωση αδυναμίας εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης από τις Περιφέρειες. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη της εκπόνησης των σχεδίων αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και η έγκριση των σχεδίων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνώμη της αρμόδιας Δασικής Αρχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας. Με ανάλογο τρόπο 9 ρυθμίζονται τα ζητήματα χρηματοδότησης και συλλογικών οργάνων για τα διαχειριστικά σχέδια που αναλαμβάνει να εκπονήσει το ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται:

Στην περίπτωση εκπόνησης των σχεδίων βόσκησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τις Περιφέρειες για τον σκοπό αυτό μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, καθώς και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 915/69142/2018 (Β’ 1812) αποδίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Η διαδικασία της απόδοσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τις αποφάσεις έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που εκδίδονται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, γίνεται και η αποτύπωση των αντίστοιχων βοσκήσιμων γαιών.

Σε περίπτωση που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει την ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, η ανωτέρω επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.