Κυρώσεις για μη συμμορφώσεις ως προς τη σήμανση της χώρας καταγωγής και τη χρήση ενδείξεων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. και βιολογικών προϊόντων προβλέπεται στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το προβλεπόμενο άρθρο, μη συμμορφώσεις ως προς τη σήμανση της χώρας καταγωγής των προϊόντων και τη χρήση ενδείξεων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) και ενδείξεων βιολογικών προϊόντων, συνιστούν:

α) Η με πρόθεση παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση, διακίνηση, επισήμανση, διαφήμιση, προώθηση ή διάθεση στην κατανάλωση τροφίμων, τα οποία, είτε τα ίδια είτε κατά τα συστατικά τους, εμφανίζονται να έχουν ως χώρα καταγωγής άλλη από αυτή από την οποία κατάγονται ή τόπο μεταποίησης ή παραγωγής ή προέλευσης άλλον από αυτόν στον οποίο μεταποιήθηκαν ή παράχθηκαν ή από τον οποίο προέρχονται ή τα οποία εμφανίζονται ως προϊόντα Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. ή βιολογικά, χωρίς να δικαιούνται τη χρήση των ενδείξεων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Η με πρόθεση μη τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής, διάθεσης, επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των τροφίμων που φέρουν ενδείξεις Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. ή βιολογικών προϊόντων. γ) Η με πρόθεση κατάρτιση ή νόθευση εγγράφων, η χρήση πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων ή η αντιποίηση της ταυτότητας μιας επιχείρησης τροφίμων για να επιτευχθεί η κυκλοφορία ή διάθεση των παραπάνω προϊόντων.

Για τις μη συμμορφώσεις της παρ. 1, επιβάλλονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου:

α) Τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις, σωρευτικά ή διαζευκτικά:

αα) Περιορισμός ή απαγόρευση διάθεσης τροφίμων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7, αντίστοιχα.

αβ) Αναστολή λειτουργίας του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων της επιχείρησης τροφίμων.

αγ) Προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων.

αδ) Δημοσιοποίηση των στοιχείων της επιχείρησης και των επίμαχων προϊόντων για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

αε) Διοικητικό πρόστιμο ποσού από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Αν η επιχείρηση έχει κύκλο εργασιών κατά τη χρήση του προηγουμένου έτους μεγαλύτερο από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, το ύψος του διοικητικού προστίμου υπολογίζεται σε ποσοστό από μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) έως έξι τοις εκατό (6%) του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή στο ύψος του κέρδους που έχει προσπορισθεί από τη συγκεκριμένη ενέργεια, αν το τελευταίο είναι υψηλότερο. Ως προς τη διαδικασία επιβολής και την είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων της παρούσας υποπερίπτωσης εφαρμόζονται τα άρθρα 24 και 25, αντίστοιχα. 159

αστ) Μόνιμη αφαίρεση από τον μη συμμορφούμενο του δικαιώματος χρήσεως ενδείξεων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. ή βιολογικών προϊόντων για τα προϊόντα για τα οποία διαπιστώνεται μη συμμόρφωση του παρόντος άρθρου. Η παρούσα κύρωση επιβάλλεται εφόσον ο μη συμμορφούμενος είναι υπότροπος.

β) Οι ποινικές κυρώσεις της παρ. 4α του άρθρου 27.

Κριτήρια για την αξιολόγηση της βαρύτητας των μη συμμορφώσεων της παρ. 1 και την επιβολή των διοικητικών μέτρων και κυρώσεων της περ. α΄ της παρ. 2 αποτελούν ιδίως, η επιδίωξη οικονομικού ή άλλου οφέλους, η βλάβη του δημοσίου συμφέροντος ή τρίτων, η παραπλάνηση του καταναλωτή και η υποτροπή για μη συμμορφώσεις του παρόντος άρθρου».