Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309).

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) σχετικά με:

α) την κατάρτιση στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων,

β) το σύστημα χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων,

γ) την ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα,

δ) την επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων,

ε) τα ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού,

στ) τα ειδικά μέτρα για τη μείωση της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές,

ζ) τα ειδικά μέτρα για το χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου,

η) την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και

θ) τον καθορισμό των στόχων του ΕΣΔ και των δεικτών μέτρησης αυτών.

Σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

1. Το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει τα εξής:

α) διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτών/τριών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων,

β) προγράμματα αρχικής και συμπληρωματικής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων για την απόκτηση ή την επικαιροποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του παραρτήματος Β του ν. 4036/2012, όπως αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ίδιου νόμου.

2. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 4036/2012, σε συνεργασία με τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), τηρεί μητρώο φορέων κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και στο οποίο καταχωρίζονται οι φορείς αρχικής και συμπληρωματικής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

3. Το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωτικό για τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

4. Tα προγράμματα της αρχικής και συμπληρωματικής κατάρτισης είναι προαιρετικά για τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ