Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για τη στήριξη των αλιέων που έχουν πληγεί από δύσκολες καταστάσεις στη Βαλτική Θάλασσα. Η προσωρινή συμφωνία αποσκοπεί στην προστασία της οικονομικής βιωσιμότητας και της διαβίωσης των αλιέων στη Βαλτική Θάλασσα, επιτρέποντας παράλληλα την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων, ιδίως του γάδου της Ανατολικής Βαλτικής. 

Περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, όπως η οικονομική στήριξη στους πληγέντες αλιείς, η μείωση της αλιευτικής ικανότητας των πληγέντων στόλων και η ενισχυμένη παρακολούθηση και έλεγχοι. Η προσωρινή συμφωνία επιτρέπει επίσης την προσεκτική επανάληψη των αλιευτικών δραστηριοτήτων όταν τα αποθέματα έχουν αποκατασταθεί επαρκώς ή μετά από πέντε χρόνια.

Εάν η συμφωνία επιβεβαιωθεί από την επιτροπή μόνιμων αντιπροσώπων του Συμβουλίου (COREPER), ο κανονισμός θα υποβληθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ιστορικό

Ο γάδος της Ανατολικής Βαλτικής είναι ένας από τους βασικούς τύπους αλιείας στη Βαλτική Θάλασσα και επί του παρόντος σε πολύ κακή κατάσταση λόγω περιβαλλοντικών, κλιματικών και αλιευτικών λόγων. Τον Ιούλιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε την αλιεία γάδου της Ανατολικής Βαλτικής μέχρι το τέλος του έτους (επιτρέποντας μόνο παρεμπίπτοντα αλιεύματα). Τον Οκτώβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ) για να επιτρέψει τη στήριξη της μόνιμης παύσης της αλιείας του γάδου της Ανατολικής Βαλτικής. Η προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής για να συμπεριλάβει επίσης τον γάδο της Δυτικής Βαλτικής και τη ρέγγα της