Η διάρκεια ισχύος – ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, που θα χορηγούνται εφεξής καθορίζεται στα 7 έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους και η διάρκεια ισχύος των υφιστάμενων πιστοποιητικών παρατείνεται στα 7 έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036 με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (L 309)».

Η υποχρέωση, επομένως, της ανανέωσης των πιστοποιητικών σε ισχύ μετατίθεται κατά δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει, πριν τη λήξη ισχύος των πιστοποιητικών τους (βάσει των νέων δεδομένων) να εξεταστούν για να ανανεώσουν την ισχύ τους για επτά (7) επιπλέον έτη.